38
Yerinde inceleme ziyareti sırasında Güney Kore’nin e-
Devlet organizasyon yapısı, görev paylaşımları, yapılacak
projelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, bütçelenmesi,
fizibilite çalışmaları, gerçekleştirim sürecinin takibi, proje-
lerin gerçekleştirimi esnasında karşılaşılan güçlükler ve bu
güçlükleri nasıl aştıkları konularında bilgi alındı.
Ayrıca Güney Kore'nin bilgi toplumuna dönüşüm için
izlediği stratejik konsept ve yol haritası, Güney Kore'nin gü-
nümüzde izlediği e-Devlet stratejisinin temel felsefesi, kon-
septi, devlet teşkilatı içerisinde bilgi toplumuna dönüşümü
ve e-Devlet çalışmalarını hangi kurumsal yapılanma ile ger-
çekleştirdikleri konularında bilgi alındı.
Ziyaret kapsamında, Kore Güvenlik ve Kamu İdari Ba-
kanlığı, SK Telekom Ubiquitous Müzesi, Ana Veri Merkezi ve
Samsung Veri Merkezi Ziyaretleri yapılmış ve Muadil Bakan-
lıklarla üst düzey görüşmeler yapıldı.
İKSİR Projesi kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Tek-
nolojileri Araştırma Enstitüsü’nü (YTE) ziyaret eden Kalkın-
ma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak'a proje ile ilgili sunum
yapıldı. Programa Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahraman Gün-
gör, Enstitü Müdür Yardımcısı Mustafa Başgün ve Kalkınma
Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanı
Kamil Taşcı da katıldı.
Sunumlar sonrasında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak tarafından projenin önemi vurgulanarak veri
paylaşımı yapılacak kurum ve kuruluş sayısının artırılması-
nın projenin öngörülen başarısını daha da artıracağına dik-
kat çekildi. Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet
Ceylan ise projeyi ülkemizdeki büyük bir boşluğu doldura-
cak bir çalışma olarak değerlendirdi ve veri talep edilecek
taraflarla koordinasyon konusunda projeye sürekli destek
olacaklarını belirtti.
TÜBİTAK ile Kalkınma Bakanlığı İKSİR Projesini
Hayata Geçiriyor
Güney Kore’ye e-Devlet Ziyareti Yapıldı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nün (YTE), Kalkınma Bakanlığı ile birlikte
hayata geçirmeyi planladığı İKSİR (İl Koordinasyon ve
İzleme Sistemi - İleri Raporlama) Projesi’ne yönelik
çalışmalar devam ediyor.
Uluslararası e-Devlet sıralamalarında en üstte yer alan
Güney Kore’ye, ilgili Müsteşar Yardımcıları düzeyinde
ziyaret yapıldı. Ziyarete, TÜBİTAK adına Başkan
Yardımcısı Dr. Hasan Palaz ve Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) Enstitü Müdürü Dr. Murat
Kahraman Güngör katıldı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52