36
P
rogramın 2. aşamasında kurulan başlangıç firmalarının,
alanında deneyimli iş rehberleri (mentorlar) yardımıyla
uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi
yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen, pazarda yeri olan ka-
lıcı firmalara dönüşmeleri ve ülke ekonomisine katkı sağla-
maları hedefleniyor.
Bu sürecin en fazla 12 ay sürecek 2. aşamasında, giri-
şimcileri özellikle ticari ve idari konularda yönlendirecek iş
rehberleri TÜBİTAK tarafından her bir şirketle eşleştirilecek.
İş rehberliği hizmeti ile firma sahibi girişimcinin, aşağıda be-
lirtilen konularda iş rehberinin sahip olduğu bilgi ve biriki-
minden faydalanması amaçlanıyor:
• 2. Aşamanın hedefi olan teknolojik doğrulama çıktısının
ürün/hizmete dönüştürülmesi ve ticarileşme yol haritası:
Ürün geliştirme, pazar analizi, müşteri ilişkileri ve dağıtım
kanallarının yönetimi,
• TÜBİTAK tarafından aktarılan teminatsız sermaye deste-
ğinin iş planı hedefleri doğrultusunda verimli kullanılması•
İşbirlikleri oluşturma ve bunlardan faydalandırma,
• Finansmana erişim ve yatırımcı ilişkileri,
• İnsan kaynakları yönetimi,
• Firmanın zayıf ve güçlü yönlerinin saptanması ve risk
yönetimi.
İş rehberliği hizmeti alınacak kişilerin aşağıdaki özellikle-
re sahip olması gerekiyor:
• 10 yıl ve üzeri iş deneyimi (En az 5 yılının girişimci olarak
ya da yıllık satış cirosu 10 milyon TL üstü olan bir firmada üst
düzey yönetici olarak tamamlanması),
• Daha önce iş rehberliği hizmeti vermiş olmak,
• En az lisans derecesi sahibi olmak ve iyi derecede İngi-
lizce bilmek.
TÜBİTAK 1512
Girişimcilik Aşamalı Destek
Programına İş Rehberleri Aranıyor
2012 yılında başlatılan ve 745
başvurunun yapıldığı TÜBİTAK 1512
Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı’nda 125 girişimci
adayının iş planları desteklenmeye
uygun bulundu. Adayların
firmalarını kurarak TÜBİTAK
tarafından sağlanacak 100 bin TL’ye
kadar geri ödemesiz sermaye
desteği ile iş planlarını
gerçekleştirmeleri öngörülüyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...52