Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
45
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
yürütülen EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi (EBİS) Projesi kapsamında geliştirilen
BildirimModülü, doğal gaz lisans sahipleri tarafından kullanılmaya başlandı.
EBİS Projesi Kapsamında Doğal Gaz Piyasası
Bildirim Sistemi Devreye Alındı
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
2013 Yılı Eylem Planı Hazırlandı
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-
2016 kapsamında, 2013 yılı için ilgili kurumlar tarafından
TÜBİTAK’a 1 Kasım 2012 itibarıyla iletilen eylem önerileri be-
lirlenen kriterler çerçevesinde incelendi. Taslak eylem planı
30’un üstünde kurumdan yaklaşık 80 temsilcinin katılımıyla
TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirilen
1 Nisan 2013 tarihinde kullanıma açılan Bildirim Modülü,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), enerji piya-
sası lisans sahibi firmaların gerçekleştirdiği faaliyet özetlerini
elektronik ortamda almasını, piyasa faaliyetlerinin izlemesini
ve değerlendirmesini amaçlıyor.
Bildirim Modülünün kullanılmasıyla birlikte doğal gaz
piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi firmaların faa-
liyetleri hakkında EPDK’ya bildirmekle yükümlü oldukları
bildirimleri elektronik ortamda elektronik imza ile gerçekleş-
tirilebilecek. Modülün kullanımı ve bilgi paylaşımı amacıyla
doğal gaz lisans sahibi firma temsilcileri, EPDK Personeli ve
EBİS Proje ekibinin katılımıyla bir çalıştay düzenlendi. Çalış-
tay kapsamında katılımcılara, Bildirim Modülü’nün tanıtımı
ve uygulamalı eğitimi verildi ve EPDK’nın doğal gaz piyasası
için oluşturmuş olduğu bildirim formları için katılımcılardan
görüş ve öneriler alındı.
EBİS Projesi BildirimModülü 2013 yılı içinde elektrik piya-
sası bildirimleri için de kullanılmaya başlanacak olup, modü-
lün 2014 yılında da tüm enerji piyasası için ortak bir bildirim
portalı olması hedefleniyor.
Eşgüdüm Toplantısı’nda değerlendirildi. Nihai görüşlerin
alınmasıyla son haline getirilen 2013 Yılı Eylem Planı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihan Ergün tarafından ilgili ku-
rumlara gönderildi.
2013 Eylem Planı’na
adresin-
den ulaşılabilmektedir.
BTYK kararı gereği, 2014 yılı eylem önerilerinin ise 1
Kasım 2013 tarihine kadar
sayfa-
sında yer alan “UBTYS 2011-2016 Eylem Önerisi Formu” kul-
lanılarak basılı olarak ve elektronik ortamda TÜBİTAK Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’na (politika-
) gönderilmesi beklenmektedir.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52