44
TC-Q ve TC-M Toplantıları’na TÜBİTAK UME Kalite Yöne-
tim Temsilcisi Dr. Enver Sadıkoğlu, Kalite Yönetim Temsilcisi
Yardımcısı Saliha Turhan, Kuvvet Laboratuvarları Sorumlusu/
Mekanik Grup Koordinatörü Dr. Sinan Fank ve Kütle Labora-
tuvarları Sorumlusu Sevda Kaç-
mazkatıldı. Toplantıda TÜBİTAK
UME Heyeti, teknik komite faa-
liyetlerinin yürütülmesinde EU-
RAMET’te edinmiş olduğu dene-
yimlerini paylaştı. GULFMET’in
Avrupa, Asya ve Amerika’daki
bölgesel metroloji organizas-
yonlarının seviyesine ulaşabil-
mesi için izlenmesi gereken yol
haritası ve bu yol haritasındaki
eylem planları belirlendi. GUL-
FMET üyesi ülkelerin metroloji enstitülerinin kalibrasyon
yeteneklerinin desteklenmesi için TÜBİTAK UME koordina-
törlüğünde Kütle ve Basınç alanlarında uluslararası karşılaş-
tırmaların düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra CIPM
(Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Komitesi) MRA (Karşılıklı
Tanıma Düzenlemesi) şartlarından; metroloji enstitülerinin
kalite yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi için etkin
TÜBİTAK UME GULFMET’in Etkinliklerinde
Aktif Rol Aldı
TÜBİTAK UZAY, Ulusal Gözlemevi Çalıştayına Katıldı
mekanizmaların oluşturulması amacıyla bilgi alışverişinde
bulunuldu. Teknik komite toplantıları ile birlikte “Laboratu-
varlararası Karşılaştırmalar ve Kalite Yönetim Sistemlerinin
Gözden Geçirilmesi” konularında çalıştaylar düzenlendi. 5
ülkeden 22 katılımcının yer
aldığı çalıştaylarda TÜBİTAK
UME uzmanları tarafından
laboratuvarlararası karşılaş-
tırmaların önemi, karşılaş-
tırma kuralları anlatılarak
TÜBİTAK UME’nin bizzat
katıldığı ve düzenlediği kar-
şılaştırmalarla ilgili örnekler
sunuldu. Bir ülkenin met-
roloji enstitüsünün CIPM
MRA kuralları gereği sahip
olması gereken ve düzenli olarak gözden geçirilmeye tabi
tutulan kalite yönetim sistemlerinin gerekleri hakkında bilgi
aktarıldı. TÜBİTAK UME ile GSO (Körfez Ülkeleri Konseyi Stan-
dardizasyon Teşkilatı) arasında GULFMET’in geliştirilmesi ve
bölgesel metroloji organizasyonu olarak tanınması amacıyla
2011 yılında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmış ve TÜBİTAK
UME 2013 yılı başında GULFMET’e asosiye üye olmuştu.
TÜBİTAK UME, asosiye üyesi olduğu GULFMET (Körfez Ülkeleri Metroloji Birliği)
tarafından Dubai’de düzenlenen TC-Q (Kalite Teknik Komitesi) ve TC-M (Kütle ve
Türetilmiş Birimleri Teknik Komitesi) Toplantıları’na katıldı.
Antalya’da düzenlenen ve geleceğe yönelik projelerin
tartışıldığı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Ortak Kurullar Çalış-
tayı’na TÜBİTAK UZAY temsilcileri katıldı. Çalıştaya TÜBİ-
TAK UZAY temsilcileri, TÜBİTAK TUG adına Yönetim Kurulu,
Akademik Kurul ve Teknik Komisyon üyeleri ile Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerinin Astronomi ve Uzay Bilimleriyle ilgili
birim, bölüm temsilcilerinin yanısıra, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Uzay ve Havacılık Teknolojileri Genel
Müdürlüğü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplam-
da 55 kişi katılıdı.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52