K
imya Bölümü Anorganik Kimya
Anabilim Dalından Prof. Dr. Veysel T.
Yılmaz'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜ-
BİTAK projesi kapsamında sentezlenen
bir seri yeni platin ve palladyum bazlı
metal komplekslerinden iki palladyum
bileşiğinin, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokim-
ya Anabilim Dalından Prof. Dr. Engin
Ulukaya ve ekibi tarafından güçlü de-
recede anti kanser etkili oldukları bu-
lundu. Araştırmalardan başarılı sonuç-
lar alınmaya başlanması üzerine, Türk
Patent Enstitüsü'ne başvurularak söz
konusu bileşiklerin patenti alındı.
Uludağ Üniversitesi'nin çeşitli fa-
kültelerinde ve bölümlerinde çalışan
öğretim elemanları tarafından kurul-
muş olan Uludağ Multisipliner Kanser
Araştırma Grubu'nun araştırmasında,
palladyum bileşiklerinin, aynı kimyasal
gruptan olmasına rağmen halen klinik-
te kullanılan platin bazlı ilaçlara oranla
suda çözünürlüğünün yüksek olduğu,
dolayısıyla anti kanser etkisi açısından
daha avantajlı durumda bulunduğu
tespit edildi. Bu verilerden yola çıkan
Kanser Araştırma Grubu, bugüne kadar
meme, akciğer ve prostat kanserleri
üzerinde anti kanser etkiyi ayrıntılı ola-
rak araştırdı.
Türkiye’de ve dünyada az sayıda bu
alanda çalışma bulunuyor. Türkiye’de
TÜBİTAK MAM bünyesinde Dr. Ceyda
Açılan ve ekibi tarafından çalışmalar
yapılıyor. Yurt dışında ise Yunanistan'da
deney hayvanları üstüne, Hırvatis-
tan'da hematolojik tümörler üstüne ve
İngiltere'de prostat kanseri kök hücre-
leri üstüne etkisi halen araştırılıyor.
Kanser Tedavisinde Yeni Ümit
TÜBİTAK desteğiyle Platin ve palladyum
bazlı metal komplekslerinden bazı
bileşiklerin kanser kök hücresini yok
ettiği belirlendi. Uludağ Üniversitesinde
yapılan çalışmaların geliştirilerek kanser
tedavisinde yeni ve etkili bir ilacın
kullanılması hedefleniyor.
34
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...52