Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
37
2
012 yılında TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları
kapsamında 81 ilde 113 üniversite ziyaret edilerek aka-
demisyenlere ulusal ve uluslararası proje destekleri ile bilim
insanı destekleri hakkında bilgi verildi. Akademisyenlerin il-
giyle takip ettiği toplantılar ile TÜBİTAK ve üniversiteler ara-
sında köprü kuruldu.
2013 yılında da tanıtım toplantıları
devam ediyor
Üniversiteler ile kurulan bağın güçlendirilmesi ve özel-
likle burs ve destek programlarında yapılan değişiklikler
hakkında bilgi verilmesi amacıyla tanıtım toplantıları 2013
yılında da devam ediyor.
Toplantılarda öğrenciler de
bilgilendiriliyor
Bu yıl ayrıca lisans ve lisansüstü öğrencilerine, burslar-
da yapılan önemli değişiklikler ve yeni yarışma programları
hakkında da bilgi veriliyor. Öğrencilerin sorularını yanıtla-
mak ve önerileri dinlemek için Araştırma Destek Programları
Başkanlığı (ARDEB) ve Bilim İnsanı Destekleme Daire Baş-
kanlığı’nın (BİDEB) koordinasyonunda tanıtım sunumları da
yapılıyor.
Mart ayından bu yana Yıldız Teknik, Kırıkkale, Selçuk,
Karabük, Uludağ, Ahi Evran, Maltepe, İzmir Ekonomi, Hi-
tit, İnönü, Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray, Gaziosmanpaşa,
Dumlupınar, Yeditepe, İstanbul Şehir, Erzincan, Uşak, Erci-
yes, Giresun, Namık Kemal, Çukurova, Çoruh, İstanbul, Sel-
çuk, Ondokuz Mayıs, Yüzüncü Yıl, Harran, Karadeniz Teknik,
Niğde, Bozok, Kocaeli, Kafkas, Atılım, Yeditepe, Katip Çelebi,
İzmir Ekonomi, Dicle ve Turgut Özal Üniversitesi’nde öğren-
cilere yönelik sunumlar gerçekleştirildi.
TÜBİTAK,
Üniversitelerde
Burs veDestekProgramlarını Anlatıyor
TÜBİTAK, öğrenci ve
akademisyenlere yönelik burs ve
destek programlarının anlatılması
amacıyla üniversitelerde tanıtım
toplantıları düzenlemeye
devam ediyor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...52