TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 20

20
Bülten
2020
OCAK
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrı Süreci Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç
TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda, 1501 Sanayi
Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Des-
tek Programı çağrı sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı-
mız Prof. Dr. Hasan Mandal, 1501 ve 1507 Programlarında
çağrılı sürecin ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti. Çağrıların
akademik destek programları kısmında uzun süredir uygu-
lanan bir süreç olduğunu, çağrı kavramının TEYDEB’de 1511
Programıyla ilişkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal,
TÜBİTAK’ın ARDEB ve TEYDEB kısmında önemli bir deği-
şim sürecinde olduğunu, verilen desteklerin ne kadar etki
oluşturabildiğinin ve bunun belli bir bütçe dâhilinde yöne-
tilmesinin sorgulandığı bir süreç içerisinde olduğunu kay-
detti. TEYDEB olarak, süreci daha esnek tutarak, daha fazla
etki oluşturulacak bir döneme girildiğini ifade eden Prof. Dr.
Mandal, çağrıları yeni açılan 1501 ve 1507 Programlarının
her ikisinin de KOBİ’lere yönelik olduğunu, fırsatların eşit
ortamda açıldığını belirtti. Prof. Dr. Mandal, Haziran, Tem-
muz ayından itibaren TÜBİTAK’ın KOBİ’lerle artık yakın ilişki
içinde olacağını, KOBİ odaklı dönüşümün daha kuvvetli ola-
cağını söyledi. Yakın zaman planlamasında, 1511 sürecinin
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı” kapsamında yürütüleceğini dile getiren
Prof. Dr. Mandal, büyük firmalarla ilgili olarak TÜBİTAK’ın sü-
reçlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Programı üzerinden
ve SAYEM üzerinden yürüteceğini ifade etti.
Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde KOBİ’lerin Karşılaşabileceği
Zorluklar
Açılış konuşmasının ardından, “KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik
Gücünün İleriye Taşınmasında Çıktı ve Etki Odaklı Süreç-
ler” başlıklı sunumunu yapan TÜBİTAK Başkanımız, Ar-Ge
ve Yenilik süreçlerinde nasıl bir dönüşüm yaşanacağından
bahsetti. İş birliğinin çok daha fazla ön plana getirildiği bir
dönemde olunduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, KOBİ’le-
rin en çok burada zorlanabileceğini ifade etti. Dönüşümün
tekrarlayıcılık boyutunun anahtar kelimelerden biri oldu-
ğuna değinen Prof. Dr. Mandal, ilişki ve iş birliğinin sadece
üniversite ile iş birliği kurmanın ötesinde olduğunu, tekrar-
layıcı yeniliğin önemli olduğunu belirtti. Sürecin tümünün
teknoloji odağına ya da ekonomik bir çıktıya, etkiye doğru
dönüşümle ilişkilendirildiğini, KOBİ’lerin bu noktada da zor-
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook