TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 30

30
Bülten
2020
OCAK
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile TÜBİTAK Türkiye Sa-
nayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında “Süreç İyi-
leştirme Projesi” başlatıldı. Projenin imza töreni, Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Kamu Başdenetçisi Şe-
ref Malkoç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet
Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal,
TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan ve Kamu Denetçili-
ği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi.
K a m u D e n e t ç i l i ğ i K u r u m u i l e T Ü B İ TA K T Ü S S İ D E A r a s ı n d a S ü r e ç İ y i l e ş t i r m e P r o j e s i İ m z a l a n d ı
Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook