TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
eceği Yaklaşık 80 Milyon Avroluk
ırmacılar İçin Kullanılacak
2. Ufuk2020 Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Des-
tekleri (MSCA):
2.1 MSCA Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellows-
hips–IF) Mükemmeliyet Mührü
Ufuk2020 Programı MSCA IF çağrıları kapsamında Mükem-
meliyet Mührü (SoE) alan araştırmacıların projelerinin destek-
lenmesi amaçlanmaktadır.
MSCA-IF-2018 ve MSCA-IF-2019 (AB Komisyonu tarafın-
dan Şubat 2020’de açıklanması öngörülüyor) çağrılarının
sonuçlarına göre SoE alan araştırmacılar, Kurumumuzca Şu-
bat 2020’de açılacak TÜBİTAK MSCA-IF SoE destek çağrısına
başvurabileceklerdir. (MSCA-IF-2020 çağrısı sonuçlarına göre
2021 yılı Şubat ayında benzer bir çağrı açılacaktır.)
Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 30 araştırma-
cıya destek verilecektir.
Şubat 2020’de BİDEB 2236–B Programı kapsamında MSCA
IF SoE çağrısı açılacaktır.
2.2MSCA COFUND (Burslara Katkı Fonu) Çağrısı Destekleri
COFUND, hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve
destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluş-
turmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası
burs programlarının oluşturulması veya var olan programla-
rının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluş-
lara Komisyon desteğine ek olarak fon sağlanmasını hedefle-
mektedir.
Oluşturulacak burs programı bütçesinin Avrupa Komisyo-
nu tarafından en fazla %50 oranındaki kısmı fonlanmaktadır.
Destek kapsamında burs programı bütçesinin kalan yarısının
başvuru yapan üniversite yerine TÜBİTAK tarafından karşılan-
ması planlanmaktadır.
8 Nisan 2020 – 29 Eylül 2020 tarihler arasında açık olacak
TÜBİTAK Ufuk2020 Programı MSCA COFUND çağrısına baş-
vuruda bulunup başarılı olan YÖK tarafından belirlenen araş-
tırma üniversiteleri ilgili destekten faydalanabilecektir.
Şubat 2020’de, BİDEB 2244–B Programı kapsamında MSCA
COFUND çağrısı açılacaktır.
Not: Ayrıca, Avrupa Komisyonu’na sunulacak projeler için
U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamındaki
desteklerden (örnek: proje yazdırma desteği) faydalanmak
üzere başvuruda bulunulabilir.
3. Öncül Araştırma ve Destek Programları (ERC)
3.1 Ulusal Lider Araştırmacılar Destek Programı:
Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik değer ta-
şıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere/
alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik
çalışmalar ile farklılık yaratmış yurtiçindeki nitelikli araştırma-
cıların çalışmalarını desteklenmesi hedeflenmektedir.
En geç Şubat 2020’de, BİDEB 2247- A Programı kapsamında
Ulusal Lider Araştırmacılar Destek Programı çağrısı açılacaktır.
3.2 ERC Projeleri Güçlendirme Destek Programı:
ERC Projeleri Güçlendirme Desteğinin amacı Avrupa Birliği
fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için daha
önce Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) çağrılarına başvuru
yapmış ve değerlendirmelerin son aşamasından A veya B
puan almış araştırmacıların projelerini desteklemektir.
Araştırmacıların, ilgili desteği aldıktan sonra, bahse konu
projelerini revize ederek ERC’ye yeniden başvuru yapmaları
gerekmektedir.
Söz konusu BİDEB 2247-B kodlu çağrı sürekli açık olup de-
taylı bilgi için
/ adresi ziyaret
edilebilir.
3.3 ERC Baş Araştırmacı Ziyaret Destek Programı:
Program kapsamında, ERC çağrılarına proje sunmayı plan-
layan araştırmacıların Avrupa’daki ERC Baş Araştırmacılarını
ziyaret ederek proje önerilerini güçlendirmeleri hedeflen-
mektedir.
Program kapsamında adayların 1-6 ay sürebilecek ziyaret-
lerine dair giderlerinin (seyahat, burs) karşılanması planlan-
maktadır.
Şubat 2020’de, BİDEB 2247-C Programı kapsamında ERC
Baş Araştırmacı Ziyaret Destek Programı çağrısı açılacaktır.
4. AB Çerçeve Programlar Destek ve Ödül Programı
Yeni destek programlarının tasarlanması ve mevcut prog-
ramlarla birlikte Ülkemizin Ufuk2020 Programı’ndaki başa-
rısının ve Türkiye Araştırma Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı
arasındaki uyumun artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsam-
da, AB Çerçeve Programlarına yönelik destek mekanizmaları
yakında duyurulacaktır.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook