TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
yaşanan zorluklarınmentorlar vasıtasıyla aşılmasının beklendi-
ğini, ne kadar çok faaliyet yapıldığından çok, ortaya çıkan etki-
nin değerlendirileceğini ifade etti.
Geleceğe yönelik olarak, nitelikli iş birliği ağlarının kurulma-
sını beklediklerini dile getiren Prof. Dr. Mandal, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Odaklanma ve ihtisaslaşma önemli ama, günün so-
nunda ürüne dönüşümünü görmek istiyoruz. Beklentimiz, zor
olan bir süreçte, iş birliği ortamının oluşmasını görmek istiyo-
ruz. BiGG+ bizim için sadece bir destek programı değil. BiGG
nasıl kendi markasını oluşturduysa, BiGG+ da kendi markasını
oluşturacak. Bunda sizlerin katkısı önemli.” TÜBİTAK Başkanı-
mız, birlikte üretime dayalı işbirliğinin ortak geleceğimiz için
kilit öneme sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlan-
dırdı.
TÜBİTAK Başkanımızın konuşmasının ardından TEYDEB Giri-
şimcilik Destekleme Grubu Koordinatörü Dr. Sinan Tandoğan,
“TÜBİTAK BiGG Mentor Arayüzü Çağrısı Tanıtım Etkinliği Top-
lantısı” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumun ardından kazanan
mentor arayüzü kuruluşlar tanıtıldı.
Desteklenmesi Uygun Bulunan Arayüzler, 3 Şubat 2020
Tarihinde Mentorluk Faaliyetlerine
Başlayacaklar
TÜBİTAK-TEYDEB 2019 yılı içerisinde KOBİ’lerin iş geliştirme
ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk meka-
nizmalarının oluşturulması ve yürütülmesine yönelik “BiGG+
Mentorluk Arayüzü Çağrısı”nı açtı. Araştırma ve yenilik alanla-
rına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanı-
labilmesi amacıyla, TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında
son 10 yıl içerisinde desteklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetle-
rinin ticarileştirmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi ve ih-
racat kapasitelerinin artırılması için mentorluk mekanizmasını
geliştirip uygulamak üzere seçilen 11 kuruluş belli oldu:
Kuruluş Adı (Alfabetik sıraya göre)
ANKARATEKNOPARK TGBYÖN. AŞ
ASKON EĞİTİM LTD ŞTİ
ECO DANIŞMANLIK EĞ. TİC. LTD ŞTİ
EGE SİSTEM SAN. TİC. LTD ŞTİ
ERCİYES TEKNOPARK AŞ
GİRİŞİM EĞİTİMDAN. MER. LTD ŞTİ
PERA EEMEA BÜYÜME HİZ. AŞ
SABANCI Ü. İNOVENT AŞ
SUM KOÇLUK EĞ. DAN. AŞ
TEKNOPARK İSTANBUL AŞ
VİVEKAYAZ. BİL. LTD ŞTİ
zü Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook