TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 16

16
Bülten
2020
OCAK
Mentörlük faaliyetlerine başlayacak olan Arayüzlerin vere-
cekleri hizmetlerin TÜBİTAK TEYDEB Programlarından destek
alan KOBİ’lere tanıtılması; BiGG+ Çağrısı panel sonuçlarının
değerlendirilmesi ve TÜBİTAK’ın beklentilerinin aktarılması
amacıyla, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda “BiGG+
Mentor ArayüzüTanıtım Etkinliği”düzenlendi.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğe katıla-
rak açılış konuşması yaptı ve ardından da “Çıktı ve Etki Odaklı
Süreçlerde BiGG+ Mentor Arayüzleri-Birlikte Etki Oluşturma
İçin Uygulayıcı Kuruluşlar”başlıklı bir sunumgerçekleştirdi.
Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasında, BiGG+’ın kıy-
metli bir süreç olduğunu, BiGG Programında önemli bir dene-
yim kazanıldığını ifade etti. BiGG Programının artık bir marka
haline geldiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, “Kişiler TÜBİTAK
1507, 1512, 1501 gibi destek programlarının ötesinde, ‘Ben
BiGG girişimcisiyim’ demeyi tercih ediyorlar. Bu bizi mutlu edi-
yor. Kendi markasını, kısa dönemde oluşturabilmiş bir prog-
ram” diye konuştu. Bir sonraki aşamaya geçmenin önemine
değinen Prof. Dr. Mandal, BiGG Programı kapsamında oluşmuş
olan bir havuz olduğunu, daha fazla büyümeye çalışan, ekosis-
temde var olmaya çalışan KOBİ’lerimiz olduğunu belirtti.
“BiGG+’dan Beklentimiz, Rekabet Öncesi İş Birliği”
Prof. Dr. Mandal, BiGG Programındaki kuruluşların kendi ara-
larında bir rekabet oluşturduklarını, BiGG+ Programından bek-
lentinin ise, rekabet öncesi iş birliği olduğunu belirtti. Prof. Dr.
Mandal, şöyle devam etti: “Bir arayüz firmasının program kap-
samındaki başarısı o firma için kıymetli ama bizim için kıymetli
olan, en azından birkaç dönem, bu sürecin, tüm arayüz yapıla-
rının birlikte öğrenerek geliştirildiği bir model.”
Dr. Mandal, BiGG+ kapsamındaki tüm paydaşlardan iş bir-
liği ve birlikte dönüştürmenin beklendiğini söyledi. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızın Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesine
değinen Prof. Dr. Mandal, şu an ilk çağrının imalat sektörü için
açıldığını, 2023 yılı hedefinin 10 “Turcorn” olduğunu, BiGG+
Programının bu hedefe ulaşmada çok kıymetli olduğunu be-
lirtti. Prof. Dr. Mandal, “BiGG+ için destek talep ederken, aynı
zamanda bir hedefe doğruda yönlendirmeye çalışıyoruz”dedi.
“BiGG+ Bizim İçin Sadece Bir Destek Programı Değil”
BiGG+ mentorluk arayüzüne yönelik uygulayıcı kuruluşların
hedef kitlesinin son 10 yıl içerisinde desteklenen KOBİ’ler oldu-
ğunu, görülmek istenen hedefin ise çıktı ve etki imkânlarının
artırılmasına yönelik mentorluk mekanizmasının geliştirilmesi
olduğunu dile getirenTÜBİTAK Başkanımız, uygulayıcı kuruluş-
ların mentorluk hizmetlerine dayalı beklentilerin ticari olgun-
luk seviyesinde artış ve Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış ol-
duğunubelirtti. Prof. Dr. Mandal, teknoloji geliştirme sürecinde
TÜBİTAK’ta BiGG+ Mentor Aray
T Ü B İ T A K ’ t a B i G G + M e n t o r A r a y ü z ü T a n ı t ı m E t k i n l i ğ i D ü z e n l e n d i
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook