TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Araştırma
Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı’na Katıldı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yükseköğretim Kuru-
lunca Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen
“Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı”nın ilk
oturumu olan “Araştırma Üniversiteleri ve Sıralama Endeks-
leri” konulu panelde konuştu.
Prof. Dr. Mandal, araştırma üniversitelerinin hem üniver-
site içinde hem üniversiteler arasında hem de üniversite sa-
nayi arasında daha fazla birlikte iş yapma modeline geçmesi
gerektiğini belirtti. Üniversitelerin görevinin bilgiyi üretip
aktarmayla bitmediğini, o bilginin kullanılabilir bilgiye dö-
nüşmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın
fon sağlayıcı olarak bu bağlamda kendisini yenilemeye ça-
lıştığını ifade etti.
Prof. Dr. Mandal, süreçlere temel, doğa, mühendislik ve
sağlık bilimleri gibi uygulamalı ve laboratuvar gerektiren
noktalarda baktıklarını, bunun yanında sorun çözme çer-
çevesinde sosyal ve beşeri bilimlerin de içinde olduğu bir
bakış açısına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Dünyada da bu arayışın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Man-
dal, “Sadece iş birliği yapmanın ötesinde bu fakülte-fakülte,
üniversite-üniversite, üniversite-sanayi, sanayi-sanayi nok-
tasında iş birliğinden daha çok birlikte iş yapma noktasına
gelinmesi. Bu kolay mı? Zor. Dolayısıyla araştırma üniversi-
telerinin hem üniversite içinde hem üniversiteler arasında
hem de üniversite sanayi arasında daha fazla birlikte iş yap-
ma modeline geçmesi lazım” dedi.
Prof. Dr. Mandal,“birlikte geliştirme modeli”nin çok önem-
li olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Etki odaklı süreç yö-
netimi. Biz çıktı üretiyoruz. O çıktı etkiyi oluştursun diyoruz.
Bu kaynakların çok daha konuşulduğu ortamda çıktıdan
etkiye gitmek oldukça yavaş. Daha hızlı gitmek için etkiye
bağlı olarak çıktı üretimi, bunun için de araştırma üniversite-
leri dikkate alındığı zaman bu sürecin yönetilmesi gerekiyor.
Bu süreçte yukarıdan aşağıya da liderlik boyutu gerekiyor.
Liderlik boyutu da toplantıya gelen rektörlerimiz ve rektör
yardımcılarımız boyutunda. Araştırmanın eğitimi, eğitimin
de araştırmayı zenginleştireceği bütüncül Ar-Ge yönelim
sürecine ihtiyaç var.”
Verinin yönetilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Man-
dal, “Veriyi üretiyoruz ancak yönetemiyoruz. Araştırma ya-
pıyoruz, araştırmayı yönetemiyoruz. Bugünkü toplantıyı bu
anlamda önemli buluyoruz. Veri yönetimine dayalı Ar-Ge
yönetiminin ortak geleceğimiz için kilit bir öneme sahip ol-
duğunu düşünüyoruz” dedi.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook