TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 24

24
Bülten
2020
OCAK
T Ü B İ T A K ’ ı n “ K e n t i n R e n k l e r i ” T e m a l ı 2 0 1 9 Y ı l ı F o t o ğ r a f Y a r ı ş m a s ı S o n u ç l a n d ı
TÜBİTAK’ın “Kentin Renkleri” Temalı
2019 Yılı Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Fotoğrafçılık ve fotoğraf sanatı ile ilgilenen TÜBİTAK çalı-
şanlarını teşvik etmeyi, onları bir araya getirerek eserlerini
sergilemeyi, böylece Kurumumuza sanatsal canlılık kazan-
dırmayı amaçlayan, “Kentin Renkleri” temalı 2019 yılı TÜBİ-
TAK Fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Fotoğraf
yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla 24 Ocak 2020 tarihinde
Vakıfbank Ankara Genel Müdürlük Sanat Galerisi’nde ger-
çekleştirildi.
Yarışmada BİLGEM’den Yılmaz Ürgün Birincilik, UZAY’dan
Halil Ersin Söken İkincilik, Başkanlık’tan Esma Yıldırım Üçün-
cülük Ödülüne layık bulundu. UZAY’dan Ahmet Serdar Yıl-
maz, Başkanlık’tan Ayşegül Günel, UME’den Filiz Arıcan,
BİLGEM’den Erol Toksöz, SAGE’den Kamil Cevher Yıldız Man-
siyon Ödüllerini alırken, 26 adet fotoğraf ise sergilenmeye
uygun bulundu.
Ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye uygun bulu-
nan fotoğraflar 24 Ocak-7 Şubat 2020 tarihleri arasında Va-
kıfbank Ankara Genel Müdürlük Sanat Galerisi’nde sergilen-
di.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook