TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 14

14
Bülten
2020
OCAK
Ülkemizin 2020 Yılında AB’ye Öde
Katkı Payı Ülkemizdeki Araş
Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun müzakereler sonu-
cunda, Ülkemizin, katıldığı Avrupa Birliği (AB) Ar-Ge ve İno-
vasyon Programı Ufuk2020’ye 2020 yılı için ödenmesi gere-
ken son taksit olan 77,8 Milyon Avroluk katkı payından muaf
tutulması sağlandı ve ülkemizdeki araştırmacıların faydalana-
bileceği yeni destek programlarının oluşturulması kararlaştı-
rıldı. Ülkemizin bilimsel alandaki rekabet gücünü artırmak ve
ulusal kaynaklarımızın daha etkin ve verimli biçimde kullanıl-
masını sağlamak için oluşturulan ilgili destek programları ile
araştırma ve yeniliğe yönelik 2023 vizyonumuzun, stratejimi-
zin ve planlarımızın etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. İlgili
süreç kapsamında; Ülkemiz araştırma ve yenilik ekosistemi-
nin, AB Çerçeve Programlarındaki kapasite ve performansı-
nın artırılmasına yönelik ulusal düzeyde gerçekleştirilecek fa-
aliyetlerin desteklenmesi planlanıyor. Söz konusu katkı payı
aşağıda belirtilen programlar kapsamında kullanılacak:
1. Ufuk2020 KOBİ Aracı Mükemmeliyet Mührü (Seal of
Excellence)
Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile
birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine
destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pa-
zara aktarılması amaçlanmaktadır. KOBİ Aracı Faz1 ve Faz2
olmak üzere iki alt destek mekanizmasından oluşmaktadır.
Ufuk2020’nin başladığı 2014 yılından beri KOBİ Aracı olarak
yürütülen program 2019 yılı itibariyle yenilenmiş, Hızlandırıcı
(Accelerator) ismini almıştır.
Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence-SoE), Ufuk2020
KOBİ Aracı’nın başvuran ve uluslararası bağımsız değerlen-
dirme sonucu eşik değerin üzerinde puan alan ancak Avrupa
Komisyonu tarafından çağrılara ayrılan bütçelerdeki kısıtlar
nedeniyle fonlanamayan yenilikçi projelere verilen kalite eti-
ketidir.
Mükemmeliyet Mührü’ne sahip projeler, TÜBİTAK tarafın-
dan yeniden bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmayacak
olup destek kararının verilmesinde projenin güncelliği, pro-
jenin farklı bir ulusal/uluslararası kaynaktan desteklenmemiş
olması gibi hususlar dikkate alınacaktır.
KOBİ Aracı Faz 1 Programı, KOBİ’lerin projelerinin teknik
fizibilitesini ve ticari potansiyelini araştırmak ve değerlendir-
mek için iş planı hazırlayarak yenilik projelerini ticarileştirmek
amacıyla başvurdukları bir programdır. Faz 1 programı 5 Eylül
2019’dan itibaren sona ermiştir.
KOBİ Aracı Faz 2 Programı, inovasyonunun teknik fizibili-
tesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’lerin
ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için başvurabilecekleri
bir programdır. Program kapsamında, pazara hâkim olabile-
cek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkaran proje
önerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Faz 2 programı 2019 yılı itibarıyla güncellenmiş ve “Hızlan-
dırıcı” adını almıştır.
Desteğe başvuracak firmaların, destek almak istedikleri
proje önerisi Faz1 projesi ise en az 1, Faz2 projesi ise en az 2
defa SoE almış olmaları gerekmektedir.
Şubat 2020’de TÜBİTAK Ufuk2020 KOBİ Aracı Mükemmeli-
yet Mührü çağrısı açılacaktır.
Ülkemizin 2020 Yılında AB’ye Ödeyeceği Yaklaşık 80 Milyon Avroluk Katkı Payı Ülkemizdeki Araştırmacılar İçin Kullanılacak
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook