TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 10

10
Bülten
2020
OCAK
T ÜB İ TA K B a ş k a n ı m ı z Pro f. D r. Ha s a n Ma n d a l, S a n a y i D o k t o ra Pro g ram ı B u r s i y e r l e r i i l e B i r A ra ya G e l d i
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. HasanMandal, Sana
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)
bünyesinde yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı Tanışma
Toplantısı, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda gerçek-
leştirildi. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, toplantı-
da “Üniversite-Sanayi İş Birliği Tabanlı Etki Odaklı Ekosistemde
Sanayi Doktora Programı”başlıklı bir sunumyaptı. Bilimdünya-
sındaki araştırmacı ve fon sağlayıcılardan oluşan ekosistemin
beklentilerinden söz eden TÜBİTAK Başkanımız, her iki tarafın
beklentilerinin yeni teşvikler noktasında kesiştiğini ifade etti.
Geçmişteki burs programlarında başarının desteklendiğini
kaydeden Prof. Dr. Mandal, Sanayi Doktora Programında başa-
rının yanında etkinin de beklendiğini söyledi. Ar-Ge ve yenilik
süreçlerindeki dönüşümden bahseden Prof. Dr. Mandal, doğ-
rusal yenilikten tekrarlayıcı yeniliğe geçildiğini, üniversitelerin
sadece bilgi üreten ve aktaran kurumlar olmaktan çıkarak,
ürettikleri bilgiyi paydaşlarına, sanayiye aktarmalarının beklen-
diğini dile getirdi. Küresel Riskler 2020 değerlendirmesi kapsa-
mında, çözüm gerektiren olası riskler karşısında Ar-Ge ve ye-
nilik süreçlerinde dönüşümün öneminin ve birlikte geliştirme
odaklı nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı gereksinimlerinin
arttığına işaret eden Prof. Dr. Mandal, bursiyerlerin çalışacakları
alanların da bu bağlamda kritik olduğuna değindi.
Geleceğin insan kaynağı için önem kazanacak becerilerden
ve yükselen teknolojilere dayalı olarak değişen insan kaynağı
taleplerinden söz eden Prof. Dr. Mandal, bursiyerlere ülkemizin
önceliklerini destekleyecek şekilde kendilerini yetiştirmelerini
önerdi. Bursiyerlere “sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulacak şe-
kilde bilimsel merakınızın peşinden koşun”diye seslenenTÜBİ-
TAK Başkanımız, çözüm odaklı insan kaynağı için şu önerilerde
bulundu: “Yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derin-
lemesine keşfedin. Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilme-
sinde etkin rol alın. Eğitiminizi zenginleştirmek için çok disiplin-
li imkanlara açık olun. Sanayi Doktora Programı bursiyeri olarak
kariyerinizi şekillendirin.” Üniversite-Sanayi iş birliğinin gelişti-
rilmesinin tüm dünyanın üzerinde çalıştığı bir konu olduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, bursiyerlerden de üniversite ile
sanayi arasında köprü olmalarını ve oluşturdukları köprünün
sürdürülebilir olmasını beklediğini ifade etti.
“Kendi Kariyerinizde Bursiyer Olmanın Ötesindesiniz”
Sanayi Doktora Programı ile sanayide ihtiyaç duyulan dok-
tora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sa-
nayi iş birliği ile yetiştirileceğini ifade eden Prof. Dr. Mandal,
program ile sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik
edileceğini, üniversite/araştırma altyapısı-sanayi iş birliğinin
geliştirileceğini kaydetti.“Kendi kariyerinizde bursiyer olmanın
ötesindesiniz” diyen Prof. Dr. Mandal, bu toplantı ile bursiyer-
lerin arasındaki etkileşimi artırmalarını, ilişkilerinin bir kültüre
dönüşmesini beklediklerini aktardı.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook