TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
estek Programı Çağrı Süreci Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
lanabileceğini dile getiren Prof. Dr. Mandal şunları söyledi:
“İş birliği yapmanın ötesinde, birlikte iş yapabileceğimiz
modellere doğru dönüşüm bir diğer nokta. Birlikte geliş-
tirme dediğimiz modeli, örneğin aynı insan kaynağı birden
çok firma tarafından kullanılabilir mi, aynı alt yapı birden
çok firma tarafından kullanılabilir mi, bunlar bizim arka
planda iyileştirmeye çalıştığımız değişimler. Siz doğal olarak
yaşam döngünüzde ekonomik etkiyi ön planda tutarken biz
bunun yanında sizin ürettiğiniz teknolojilerin ekonomik et-
kisinin yanında başka çıktılar üretebilir miyiz arayışındayız.”
“Ülkemizin Gelecekteki Başarısında KOBİ’lerin de Katkısı
Olacak”
TÜBİTAK’ın sanayi destek programlarında KOBİ’lerin per-
formansının artırılacağını kaydeden Prof. Dr. Mandal, son
10 yılda her yıl ortalama bin 566 farklı KOBİ’nin teknoloji ve
yenilik projelerine para aktarıldığını ifade etti. Son 10 yıl-
da, KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik proje sayısının yüzde 95
artarak, 2019 yılında 2 bin 314’e ulaştığını kaydeden Prof.
Dr. Mandal, “Yıllar itibariyle bakıldığında, TEYDEB destek-
lerinin yüzde 41’i KOBİ’lere yönelikken, şu anda yüzde 68’e
çıkmış olması sevindirici. Bizim açımızdan iyi bir gösterge
olduğunu düşünüyoruz”dedi. KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik
projeleri toplam bütçesinin son 10 yılda yüzde 35 artarak,
630 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, TÜ-
BİTAK 1501 ve 1507 programları kapsamında çağrılı ve pu-
anlı değerlendirme sistemine geçildiğini belirtti. TÜBİTAK’ın
amacının, KOBİ’lerin ihracattaki payını artırmak olduğunu
dile getiren Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin ihracatının yüzde
69’unun büyük firmalar, yüzde 31’inin KOBİ’ler tarafından
gerçekleştirildiğini belirtti. TÜBİTAK’ın süreçlerine bakıldı-
ğında, etki odaklı bir süreç yönetiminin istendiğini, etkiden
çıktı üretimine gidilmesinin beklendiğini, sürecin sadece
destek mekanizması değil, dönüşüm mekanizması olması-
nın arzu edildiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, “Ülkemizin
gelecekteki başarısında KOBİ’lerimizin de katkısının olacağı-
na inanıyoruz” dedi.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’ın sunumu-
nun ardından, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, çağrılı sü-
reç hakkında bilgilendirme yaptı. Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Müdür Vekili Melis Yurttagül Kocatürk, Teknoloji
Hazırlık Seviyesi, Öncelikli Alanlar Sunumları gerçekleştirdi.
Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook