TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 26

26
Bülten
2020
OCAK
B İ L G E M D e r g i s i Y a y ı n H a y a t ı n a K a l d ı ğ ı Y e r d e n D e v a m E d i y o r
BİLGEM Dergisi Yayın Hayatına Kaldığı Yerden Devam Ediyor
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı’ndan;
Merhaba,
TÜBİTAK BİLGEM 2010 yılında kuruldu. Gerçek ve tüzel her
oluşumda yaşandığı gibi kuruluşumuz da bazı evrelerden
geçmiştir. TÜBİTAK’ın 1963 yılında kurulması ve 5 yıl sonra
Elektronik Araştırma Enstitüsü’nün faaliyete geçmesiyle
aslında BİLGEM’in temelleri de atılmış oldu. Zamanla sayısı
artan enstitüler, 2010 yılında BİLGEM çatısı altında bir araya
getirildi. Bugünlere gelmemizde emeği olan herkesi min-
netle ve şükranla yad ediyorum.
BİLGEM Teknoloji Dergimizin ilk sayısı Eylül 2009’da UEKAE
adıyla yayınlanmıştı. Dergimizin de kurumumuz gibi bir
geçmişi ve geleneği bulunmaktadır. Şimdi, kaldığımız yer-
den 8. sayımızla, yeni ismimizle, taze bir heyecan ve vizyon-
la sizlere tekrar merhaba demenin mutluluğunu yaşıyorum.
Eskiden olduğu gibi dört ayda bir yayınlayacağımız der-
gimizle neleri amaçladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum:
• Dergimizde BİLGEM’in ürettiği ya da ilgi ve faaliyet ala-
nına giren bilgi ve teknolojilere yer vereceğiz. Dergimiz, siz
değerli okuyucularımızla aramızda bir bilgi paylaşım aracı
vazifesi görecek.
• Gelecekte bayrağı devredeceğimiz üniversite öğrencile-
rimize yönelik olarak bilişim alanında içerik oluşturacağız.
Ayrıca BİLGEM’in kendi faaliyet alanında ne denli önemli,
ulusal bir cazibe merkezi olduğunu kendilerine duyurma
imkânı bulacağız.
• Akademik dünya ve iş paydaşlarımızı BİLGEM’de üretilen
bilgi ve teknolojilerle ile ilgili daha çok haberdar edecek ve
bilgilendireceğiz.
• Dergimiz çoğunlukla personelimizin yazı ve makalelerin-
den oluşacak. Böylece kurumumuzda üretilen bilgi ve tek-
nolojilerle ilgili bir platform oluşturmuş olacağız.
Her sayıda, projelerimizin kümelendiği, bizim için önemli
bir alanı kapak konusu olarak inceleyeceğiz. Bu sayıda Blok-
zincir teknolojisini ele aldık. Blokzincir, son dönemde orta-
ya çıkan önemli bir teknoloji ve birçok alanda iş süreçlerini
köklü bir biçimde dönüştürmeye aday. BİLGEM’in, bu saha-
da Türkiye’de öne çıkan önemli bir merkez olduğunu belirt-
mekte fayda görüyorum.
Kurum olarak bu teknolojiye verdiğimiz önemin derecesi,
bünyemizde 3 yıl önce oluşturduğumuz Blokzincir Araştır-
ma Laboratuvarı ve ikincisini geçtiğimiz Eylül ayında düzen-
lediğimiz Ulusal Blokzincir Çalıştayımızdan anlaşılabilir. Ay-
rıca koordinatörü olduğumuz ve üniversitelerimizle işbirliği
içinde oluşturduğumuz Blokzincir Araştırma Platformundan
(BAĞ) bahsetmeliyim. BAĞ, alanla ilgili araştırmacıları bira-
raya getirip işbirlikleri kurmalarını sağlayan önemli bir plat-
form olma misyonu taşıyor.
8. sayıda araştırmacılarımızın Blokzincir ve diğer bilişim
konularında kaleme aldıkları birçok makale okuyacaksınız.
Bu makalelerin literatüre de önemli katkıları olacağını düşü-
nüyorum. Gelecek sayıda buluşana dek sağlıkla kalın.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook