TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 28

28
Bülten
2020
OCAK
T Ü B İ T A K B U T A L ’ d a P r o s e s K i r l e t i c i s i F u r a n A n a l i z l e r i Y a p ı l m a y a B a ş l a n d ı
TÜBİTAK BUTAL’da Proses Kirleticisi Furan Analizleri Yapılmaya Başlandı
TÜBİTAK BUTAL Gıda ve Tarım Kimyası Laboratuvarında,
Gaz Kromatografi MS-Head space kombinasyonuna sahip
cihaz ile furan analizleri yapılabiliyor. Derin yağ ile hazırla-
nan gıda proseslerinde, kahvenin kavrulması işlemleri sıra-
sında kanserojik etkiye sahip furan bileşikleri oluşabiliyor.
Gıdalardaki furanlar glikoz, laktoz ve fruktoz gibi karbon-
hidratların termal oksidasyonu, çeşitli karbonhidrat/amino
asit karışımları, farklı protein yapıları, kazein ve vitaminler
ile aynı zamanda çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidas-
yonu ile oluşabiliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
(IARC) tarafından olası insan karsinojeni olarak tanımlanan
furan analizleri günümüzde oldukça önem taşıyor.
TÜBİTAK BUTAL Gıda ve Tarım Kimyası Laboratuvarında
hayvan yemi, premiks, yem ve katkı analizlerinde yemin ka-
litesine yönelik analizler; vitamin, mineral, enerji değerleri,
ayrıca istenmeyen toksik element ve analizler yapılabiliyor.
İnsanların beslenmesinde et, süt, yumurta gibi hayvansal
ürünlerin üretiminin artması nedeniyle, hayvan yemlerinin
kalitesi de önem kazandı. Hayvan yemi üretiminde kullanı-
lan tüm hammaddelerin zamanla besin değerleri azalıyor,
kalitesi bozuluyor, küflü olan maddeler zehirlenmelere se-
bep olabiliyor. Bu nedenle yemlerin kalite kontrol analizleri
önem taşıyor.
TÜBİTAK BUTAL’da Hayvan Yemi Analizleri
TÜBİTAK BUTAL’da uluslararası geçerliliği bulunan A ve
B tipi Gözetim Hizmetleri kapsamında; ithalat ve ihracata
konu olan malın, satış sözleşmesindeki koşullara uygunlu-
ğunun tespiti yapılıyor. Yerinde numune alma, test ve ana-
lizleri gerçekleştirme ve gözetim belgeleri düzenleme hiz-
meti “Doğru, hızlı, güvenilir” prensibi ile gerçekleştirilmekte
olup, daha geniş bilgi için TÜBİTAK BUTAL Muayene Hizmet-
leri Birimi ile iletişime geçilebilir.
TÜBİTAK BUTAL’da Uluslararası Gözetim Hizmetleri
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook