TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
iyeler Kongre ve Sergisine Katıldı
BİLGEMYTE Müdürü Cemil Sağıroğlu’nun panelist olarak
yer aldığı Yerel Akıllı Şehir Stratejileri ana oturumun yanı
sıra Akıllı Şehirler Mimarisi, Bilgi Güvenliği, Kimlik ve Mah-
remiyet Yönetimi, Akıllı Şehir Projelerinin Yönetimi, Akıllı
Şehir Olgunluk Değerlendirme Modelleri, Açık Şehir: Veri,
Süreç ve Hizmetlerin Açık Hale Getirilmesi başlıklarında
paralel oturumlarda seminerler YTE Dijital Dönüşüm Uz-
manları tarafından gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MAM Etkinlikte Ürünlerini Sergiledi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 1. Akıllı Şe-
hirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde, geliştirilen Ya-
kıt Pili Modül ve Bileşenleri, Lityum İyon Batarya Örnekleri,
Trijen Projesi Yakıt ve Diğer Ürünleri, Gürültü Haritaları ve
Gürültü Bariyerleri, Çözünmüş Oksijen Sensörü, YEBA - Yerli
Baca Gazı Analizörü, Arıtma Çamuru Yönetiminde Sıfır Atık
Yaklaşımı - Kavitasyon Sistemi, Akıllı Şehir Sürdürülebilirlik
Modeli, Konaklama Tesisleri İçin Çevre Etiketi, Fotovoltaik
Güneş Paneli ve Terahertz Görüntüleme Sistemi gibi birçok
ürünü sergiledi.
28. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Binali Yıldırım,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih
Kacır, 26. Dönem T.B.M.M. Milletvekili ve eski T.C. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız, TÜBİTAK Başkanı-
mız Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK MAM standını ziyaret
etti.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook