TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 22

22
Bülten
2020
OCAK
I C T - A G R I - F O O D , F O S C , I C R A D E r a - N e t C o f u n d Ç a ğ r ı l a r ı B i l g i l e n d i r m e T o p l a n t ı s ı
ICT-AGRI-FOOD, FOSC, ICRAD Era-Net
Cofund Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı
Ufuk2020 kapsamında desteklenen ICT-AGRI-FOOD,
FOSC, ICRAD Era-Net Cofund projeleri kapsamında açılan
çağrılar hakkında TÜBİTAK Başkanlık Binasında bilgilendir-
me toplantısı düzenlendi. 393 kişinin katılım amacıyla siste-
me kaydolduğu toplantımıza özel sektör, üniversitelerimiz
ve çeşitli Bakanlıklardan 295 araştırmacı katıldı. Yarım gün
süren toplantı kapsamında Era-Net Cofund çağrılarının ya-
pısı ve Ufuk2020 Tarım çağrılarına ilişkin genel bilgilendir-
me sunumlarını takiben ICT-AGRI-FOOD, FOSC ve ICRAD
çağrılarına özel sunumlar çağrı sorumluları tarafından ger-
çekleştirildi. Bu sunumlar kapsamında çağrıların genel özel-
likleri, yasal ve finansal hususları, başvuru koşulları, ortak
arama platformları hakkında bilgiler verildi ve katılımcıların
soruları cevaplandırıldı, önerileri alındı. Henüz çağrıları ka-
panmayan ilgili çağrılara ilişkin detaylı bilgiler şu şekildedir:
ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi-
nin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim
teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konu-
sunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Proje kapsamında
açılan ilk Cofund çağrısı ile çiftlikten-çatala, çiftçiler, KOBİ’ler,
gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketici-
lere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak,
çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, esnek ve şeffaf
tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin
(nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, uzaktan
algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklen-
mektedir.
FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund pro-
jesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere di-
rençli ve sürdürülebilir gıda değer zincirinin geliştirilmesidir.
İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya ka-
lan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirile-
cektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dâhil olmak
üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük
karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya tekno-
lojik olmayan) sunulması beklenmektedir. Fiyat değişkenli-
ği, besleyici gıda maddelerine erişimin bölgesel boyutları
gibi iklim değişikliğinin farklı gıda zincirleri üzerindeki sos-
yo-ekonomik etkileri de bu çağrının hedefleri arasındadır.
ICRAD (International Coordination of Research on Infecti-
ous Animal Disesaes) kapsamında açılan ilk çağrıda bulaşıcı
hayvan hastalıklarının ve zoonotik hastalıkların epidemiyo-
lojisi, konakçı ilişkileri ve immünolojik çalışmaları, aşı ge-
liştirme çalışmaları ve tanı sistemleri geliştirme çalışmaları
hedeflenmektedir.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook