TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
kleme Programı Bilgi Günü TÜBİTAK’ta Yapıldı
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı-
nın değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi veren Prof. Dr.
Mandal, “Net satış ortalamasının en az 2 milyar TL olması;
Ar-Ge yoğunluğunun en az yüzde 1 olması; istihdam edi-
lecek personelin en az yüzde 50’sinin Türk uyruklu olması;
desteklenen araştırıcıların en az 1/3’ünün doktoralı olması
gerekiyor. Ana kuruluş için 10 yıllık, Ar-Ge laboratuvarı için 5
yıllık teknoloji yol haritası hazırlamasını istiyoruz” dedi.
“1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
Tipik Bir Destek Programı Değil”
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı-
nın tipik bir destek programı olmadığına işaret eden Prof.
Dr. Mandal, programın içindeki firmaların altısının, Teknoloji
Önceliklendirme Çalışmasında belirtilen, etkisi ve yapılabi-
lirliği yüksek olarak değerlendirilen 11 alanın içinde yer aldı-
ğını; bunun, öncül Ar-Ge kurgusunun gerçekleşmesinde bir
sorun olmadığını gösterdiğini ifade etti.
İnsan kaynağı tarafından bakıldığında, desteklerin bu
süreci kuvvetlendirmeye yönelik olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Mandal, bu boyutta pek çok destek programının bulun-
duğunu belirtti. Bunlardan birinin Uluslararası Lider Araş-
tırmacılar Programı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal,
127 lider araştırmacının program kapsamında Türkiye’ye
geldiğini söyledi. Bunun, bir tersine beyin göçü olarak de-
ğerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Mandal,
Program kapsamında Türkiye’ye gelen bilim insanlarının
29’unun T.C. vatandaşı olmadığını ifade etti.
“1515ProgramıKapsamındakiFirmalarımızdanUfuk2020
ve Ufuk Avrupa’da Başarılı Olmalarını Bekliyoruz”
Prof. Dr. Mandal, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Des-
tekleme Programı kapsamındaki firmaların Ufuk2020 ve
Ufuk Avrupa’daki başvurularının ve başarılarının da görmek
istendiğini anlattı. Buna yönelik olarak, Türkiye’nin 2020 yılı
için AB’ne ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı-
nın ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılması yönünde ka-
rar alınmasının sağlandığını duyuran Prof. Dr. Mandal, ulus-
lararası ikili iş birliklerinin geliştirilmeye çalışıldığını belirtti.
TÜBİTAK Başkanımızın konuşmasının ve sunumunun ar-
dından ÖNDEG Bilimsel Programlar Uzmanı Neslihan Altay
Dede, 1515 Program hakkında bilgi verdi. Daha sonra 1515
Programından desteklenen TUSAŞ, AVL, ERICSSON, GE Fir-
malarının deneyimlerini paylaştıkları ve deneyimler ışığında
1515 Programının geleceğine dair kısa bir değerlendirme-
nin yapıldığı panel gerçekleştirildi. Soru cevap kısmından
sonra, TÜBİTAK’ın yeni programı “Müşteri Tedarikçi Progra-
mı” hakkında kısa bilgilendirme yapıldı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook