TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 39

39
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
aydaşları ile Buluştu
sürdürdü: “Başka bir girişimcilik, başka bir heyecan var ama
tek eksiğimiz, teoriyle pratiği yeterince birleştiremiyoruz. Bu-
gün yapılacak çalışmayı bu yüzden çok önemli buluyorum.
Özel sektörün aklına üniversite gelmiyorsa, üniversitedeki
bir hocamız çalışmasını, Ar-Ge’yi Ür-Ge’ye dönüştüremiyorsa,
vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek bir sorunu çözmede
kullanamıyorsa, bir sorun var demektir. Bizim bu makası mut-
laka kapatmamız gerekiyor. Pratik zekâmız, cesaretimiz var
bu makası kapatırız. Bilimin disipliniyle becerimiz birleştiği
zaman, yükselme dönemini çok hızlı bir şekilde tamamlaya-
cağız. Bu yüzden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, bü-
yümeyi yüzde 30 küçülttük ama Ar-Ge, inovasyon, bilgi işlem
teknoloji gibi temel meselelerde kendimizi kuvvetlendirdik.
Çünkü artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık bilgi ekono-
misi üzerine, yalnız üniversitelerden yalnız TÜBİTAK’tan bek-
lemek doğru değildir. Herkesin kendine düşeni yapması ve eş
güdümlü çalışması gerekiyor.”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin
ve arkadaşlarının bilimin emrinde olduklarını, bilimin hizme-
tinde olduklarını vurgulayan Şahin, konuşmasını şu sözlerle
bitirdi: “TEKNOFEST bugün İstanbul’dan Gaziantep’e geldi
bunu yaptığımız için, bu büyük bir fırsat. TEKNOFEST bir festi-
valin çok daha ötesinde, bir paradigma değişimi, bir zihinsel
değişim. Bir buçuk milyon insan bu şehre bunun için gelecek.
Heyecan verici bir şey, bu şehri buna hazırlamamız gerekiyor.
Yapacak çok iş var. Cumhuriyetin 100. yılına giriyoruz. Milli ve
yerli teknoloji dönüşümünü her alanda başarmak zorunda-
yız.”
“Gaziantep’in Yüksek Teknolojiye Geçmesini İstiyoruz”
Gaziantep Valisi Davut Gül de, açılışta yaptığı konuşmada,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile yaptıkları
toplantıda Gaziantep’in yüksek teknolojiye geçmesini istedik-
lerini belirttiklerini, bununla ilgili bir yol haritasının belirlendi-
ğini belirtti. Yol haritasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
her biriminin kendi içinde çalışma yapmasının kararlaştırıl-
dığını ifade eden Gül, TÜBİTAK’ın da onlardan biri olduğunu
belirtti. Gül, TÜBİTAK Başkanımızın liderliğinde Gaziantep’te
bir toplantının olmasının kararlaştırıldığını, bu toplantıda
hem üniversitelerimiz, hem diğer eğitim kurumları başta ol-
mak üzere, bu amaca yönelik proje yapılmasının, bu anlayı-
şın Gaziantep’te oturtulmasının, Gaziantep’in diğer alanlarda
olduğu gibi, Türkiye’deki ilk beşte ilk onda TÜBİTAK Projele-
rinden yararlanan bir il olması için çalışma yapılmasının ka-
rarlaştırıldığını söyledi. “Bugün sizlerin katkılarıyla bundan
sonraki süreçte 2020’de bu amaca ulaşmış olacağız” diyen
Vali Gül, sözlerine şöyle devam etti: “2020’nin bizim açımız-
dan bir diğer önemi de TEKNOFEST’in Gaziantep’te yapılacak
olması. TEKNOFEST hedefimizle beraber, yüksek teknolojiye
geçme hedefimizle beraber, birbirini destekleyecek bir yapı
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...60
Powered by FlippingBook