TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 46

46
Bülten
2019
ARALIK
Ulusal kaynaklar ile pazara yönelik uluslararası Ar-Ge ve
yenilik projelerinin desteklendiği EUREKA Programı ile yeni
oluşturulan EUREKA Seyahat Desteğine ilişkin detayların pay-
laşıldığı EUREKA Bilgi Günü, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans
Salonu’nda düzenlendi. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sana-
yi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet
gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin
araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler
oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan
bir uluslararası işbirliği platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin
de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu ta-
rafından kurulan ve günümüzde 45 üyeye ulaşan platform,
bünyesinde 3 ayrı destek mekanizması (Network Projeleri,
Eurostars, Kümeler) barındırmaktadır.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğin açı-
lışında, “İş Birliği Çağında Uluslararası İş Birliği ve EURAKA İm-
kânları”başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda Ar-Ge ve yenilik
süreçlerindeki dönüşümden bahseden Prof. Dr. Mandal, ge-
linen noktada iş birliğinden ziyade, birlikte iş yapma olgusu-
nun önemsendiğini ifade etti. Dünya Ekonomik Forumunda
dile getirilen küresel eğilimlerin sektör ve teknoloji odaklı-
lıktan, çözüm odaklı uygulama alanlarına evrildiğini belirten
TÜBİTAK Başkanımız, ülkesel olarak bakıldığında, 11. Kalkın-
ma Planımız kapsamında daha fazla değer üreten, daha adil
paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye hedefinin “Milli
Teknoloji Hamlesi” ile ifade edildiğini kaydetti.
TÜİK’in 2018 yılı Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırma-
sından verileri katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Mandal, ülke-
mizin 2023 yılı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Hedeflerini anlattı.
Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya oranının 2017 yılında 0.96
iken, 2018 yılında bu rakamın 1,03 olduğunu belirten Prof. Dr.
Mandal, 2023 yılı hedefinin ise 1.8 olduğunu söyledi.
Türkiye Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması Yöntemi
hakkında bilgi veren TÜBİTAK Başkanımız, Önceliklendirme
Analizine tabi tutulan 27 teknoloji alanından ve sonuçların-
dan söz etti.
Yeni TÜBİTAK Stratejik Yaklaşımı hakkında bilgi veren Prof.
Dr. Mandal, birlikte geliştirme ve hedef odaklı yeni iş birliği
TÜBİTAK’ta EUREKA B
T Ü B İ T A K ’ t a E U R E K A B i l g i G ü n ü D ü z e n l e n d i
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...60
Powered by FlippingBook