TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 45

45
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
zması (SAYEM) Bilgi Günü Düzenlendi
Mandal, doktora ve üstü tamzamanlı eşdeğer Ar-Ge personel
sayısının ise 34 bin 282 olduğunu ifade ederek, geçmiş yıllar-
da bu ölçüm göstergesinin bulunmadığını hatırlattı.
Ekosistempaydaşlarına yönelik Ar-Ge ve yenilik hedeflerine
değinen Prof. Dr. Mandal, erişilebilir hedeflerle ilerlediğimizi,
ilk kez planda yüksek teknoloji hedefi koyduğumuzu, SAYEM
ve 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programının yüksek
teknoloji hedefli açılmış programlar olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Ku-
rulu bünyesinde yürütülen “Türkiye Teknoloji Alanı Öncelik-
lendirme Çalışması”na değinen Prof. Dr. Mandal, çalışmanın
tamamen etki ve yapılabilirlik odaklı olduğunu, 27 teknoloji
alanının incelendiğini bildirdi.
Yeni TÜBİTAK’ın stratejik yaklaşımını Ar-Ge ve yenilik çıktı-
larına/etkilerine odaklanma, ulusal hedeflere odaklı çıktılar,
çıktıların toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşümü, nite-
likli bilgi ve nitelikli insan olarak açıklayan Prof. Dr. Mandal,
SAYEM, Sanayi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araş-
tırmacılar Programlarının nitelikli bilgi ve nitelikli insan bağ-
lamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanayi Dok-
tora Programı kapsamında 1. Fazın tamamlandığını belirten
TÜBİTAK Başkanımız, ön plana çıkan üniversiteler ile özel sek-
tör kuruluşları ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Mandal, AB Sınai
Ar-Ge Dünya ilk 2500 sıralamasında Türkiye’den üç firmanın
olduğunu, bunlardan ikisinin de Sanayi Doktora Programının
ortağı olduğunu söyledi. Bu programın ikinci çağrısı kapsa-
mında yeni başvuruların alındığını söyleyen Prof. Dr. Mandal,
başvuruların 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınacağını ifade
etti.
SAYEM’in, TÜBİTAK 1004 Programına göre daha esnek ol-
duğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, 1004 programındaki
gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Mandal, 1. Fazda
17 projenin desteklendiğini söyledi. Paydaşların önemli kıs-
mının aynı zamanda burada da yer aldığına değinen Prof. Dr.
Mandal, bu programdaki sonraki aşamanın stratejik araştır-
ma programlarının uygulanması olduğunu, ikinci fazın 48 ay
süreceğini belirtti.
SAYEM ile ilgili gelişmeleri aktaran Prof. Dr. Mandal, 1. Fazın
dokuz ay sürdüğünü, 25 projenin desteklendiğini, bu proje-
lerde ürünleşme, ticarileştirme yol haritasının beklendiğini
dile getirdi. SAYEM paydaşlarının değer zincirlerini güçlen-
dirmeye devam etmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr.
Mandal, Sanayi İş Birliği Ağ Mekanizmasının etki odaklı eko-
sistem etkileşimlerini güçlendirecek nitelikte olması gerek-
tiğini belirtti. TÜBİTAK Başkanımız, birlikte üretime dayalı iş
birliğinin ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip olduğunu
ifade etti.
Prof. Dr. Mandal’ın sunumunun ardından, Doç. Dr. Peren
H. Karagin tarafından, SAYEM Bilgilendirme sunumu yapıldı.
Daha sonra, TÜBİTAK TEYDEB Girişimcilik Destekleme Gru-
bu Koordinatörü Dr. Sinan Tandoğan moderatörlüğünde,
“Ürünleştirme Yol Haritası Deneyim Paylaşımı ve Faz 2 Süreci
Hakkında Görüş ve Öneriler” konulu panel yapıldı. UİDB, AB
Çerçeve Programları Müdürü V. Dr. M. Ufuk ATAY’ın Ufuk 2020
tanıtımının ardından program soruların yanıtlanmasıyla sona
erdi.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...60
Powered by FlippingBook