TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ının Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri Yayınlandı
olması amacıyla tüm Ar-Ge ve yenilik alanında kadın-erkek
araştırmacılar arasında dengenin sağlanması ve korunması
adına bu politika temel ilkelerini oluşturmuştur.
TEMEL İLKELER:
1. TÜBİTAK, bilimsel mükemmeliyet ve/veya araştırma kali-
tesinin teminini gözeterek Ar-Ge ve yenilik destek program-
ları kapsamında karar almaya yönelik oluşturulan yönetişim
mekanizmalarında (grup yürütme kurulları ve danışma kurul-
ları), proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde kadın ve er-
kek araştırmacıların katılımı hususunda denge gözetilmesini
benimser ve gerekli görüldüğü durumlarda kadın araştırmacı
oranının dengeyi sağlayacak şekilde artırılmasını öncelikler.
2. TÜBİTAK, kadın araştırmacıların Ar-Ge ve yenilik destek
mekanizmalarına başvurularını teşvik etmek amacıyla, araş-
tırmacıların bakmakla yükümlü oldukları bebek veya küçük
çocuklarına yönelik ihtiyaç duydukları kolaylaştırıcı tedbirlere
Ar-Ge ve yenilik destek mekanizmaları mevzuatlarında yer
verilmesine önem verir.
3. TÜBİTAK aracılığıyla desteklenen Ar-Ge ve yenilik projele-
ri kapsamında oluşturulan proje ekipleri içinde kadın araştır-
macı ve/veya bursiyerlere yer verilmesini teşvik eder.
4. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında kadın araştırmacı-
lara özel çağrıların yayınlanmasını teşvik eder.
5. TÜBİTAK, Ar-Ge ve yenilik destek programları kapsamın-
da ve Ar-Ge merkez ve enstitüleri aracılığıyla yürütmekte ol-
duğu faaliyetlerde kadın-erkek araştırmacı dengesini istatis-
tikler aracılığıyla düzenli olarak izler.
6. TÜBİTAK, araştırma kalitesini temin etmek kaydıyla araş-
tırma merkez ve enstitülerinde istihdam edilen araştırmacılar
arasında kadın ve erkek araştırmacı dengesinin sağlanmasına
üst derecede özen gösterir.
7. Ar-Ge ve yenilik alanındaki TÜBİTAK tarafından yürütülen
faaliyetlerde kadın araştırmacılara sağlanan kolaylıklar ve ve-
rilen öneme ilişkin farkındalık faaliyetleri yürütür.
8. Politika dokümanının TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafın-
dan onaylanması ile birlikte belgede yer verilen tedbirler pi-
lot olarak uygulanmaya başlanır ve yaygınlaştırılır.
9. TÜBİTAK, bu politika ilkelerinin uygulanmasını izleyecek
ve gerektiği takdirde gözden geçirerek geliştirecektir. Bu po-
litika ilkeleri 24.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...60
Powered by FlippingBook