TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 44

44
Bülten
2019
ARALIK
T Ü B İ T A K ’ t a S a n a y i Y e n i l i k A ğ ı M e k a n i z m a s ı ( S A Y E M ) B i l g i G ü n ü D ü z e n l e n d i
TÜBİTAK’ta Sanayi Yenilik Ağı Mekani
Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sek-
tör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak
katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek ama-
cıyla oluşturulan Sanayi Yenilik Ağı Mekanizması (SAYEM) Faz
1 Çağrısı kapsamında desteklenmekte olan firmaların, bu sü-
reçte hazırladıkları Ürün Yol Haritaları ile ilgili deneyimlerini
ve Faz 2 sürecine ilişkin beklenti ve görüşlerini paylaşmalarını
sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonun-
da Bilgi Günü düzenlendi.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. HasanMandal, Bilgi Günü’nün
açılışında“Çıktı ve Etki Odaklı Süreçlerde Sanayi İşbirliği Ağla-
rı Mekanizması - Birlikte Başarma için Hedef Odaklı İşbirliği”
başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Mandal, SAYEM’in bir destek
programının ötesinde; ekosistemimizin gelişimi için bir prog-
ram olarak görülmesi gerektiğini belirtti. SAYEM sürecindeki
iki anahtar kelimenin çıktı ve etki olduğuna işaret edenTÜBİTAK
Başkanımız, bu kavramların diğer programlarda da yer aldığı-
nı ancak SAYEM’de daha görünür olduğunu söyledi. SAYEM
programındaki ikinci önemli noktanın, birlikte başarma oldu-
ğuna değinen Prof. Dr. Mandal, birlikte iş yapmanın, alt yapıyı
birlikte kullanmanın önemini vurguladı. Sunumunda Küresel
Yenilik Endeksi kapsamında, dünya ve ülke sıralamalarına yer
veren Prof. Dr. Mandal, girdi odaklı parametrelerde ülke ola-
rak daha başarılı olduğumuzu ifade etti.
Rekabetçiliğin yıllar içindeki değişen araçlarını sıralayan
Prof. Dr. Mandal, 2010-2020’lerde iş birliğine yönelik bilgi
üstünlüğü ile rekabetin öne çıktığının görüldüğünü belirt-
ti. Prof. Dr. Mandal, SAYEM’den bu bağlamdaki beklentiyi şu
sözlerle açıkladı: “Her proje sahibinin, paydaşın kendi göre-
vini yapması değil, platformun başarısı bizim için önemli.”
Stratejik iş birliği ağlarının temel paydasının hedef odaklılık
ve birlikte başarma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal,
SAYEM’in Ufuk 2020’den Ufuk Avrupa’ya yönlendirici olması-
nın beklendiğini belirtti. Yüksek teknolojiye dayalı ürün, ürün
grubu veya sistemlerin toplumsal etkiye dönüşmesinin öne-
mini vurgulayan TÜBİTAK Başkanımız,“Ufuk Avrupa’nın zemi-
ni tamamen buna odaklanmış durumda”dedi.
Çin’de yapılan Dünya Ekonomik Forumundaki yükselen
teknoloji eğilimlerini açıklayan Prof. Dr. Mandal, yükselen
teknoloji eğilimlerinin çözüm sağlaması beklenen uygula-
ma alanları ile doğrudan birlikte ele alınarak potansiyel çıktı
ve etkilerinin öngörülmesinin gündemde olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Mandal, küresel eğilimlerin ve hedef odaklı yaklaşım-
ların dönüşümünün; sektör ve teknoloji odaklıdan, çözüm
odaklı uygulama alanlarına doğru olduğunu ifade etti. Ülke-
sel olarak bakıldığında, Birinci Kalkınma Planının (2019-2023),
daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve
müreffehTürkiye ana ekseninde olduğunu kaydeden Prof. Dr.
Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürütü-
len tüm süreçlerde, “Milli Teknoloji Hamlesi”nin yol gösterici
olduğunu ifade etti.
Ar-Ge ve yenilik hedeflerimiz doğrultusundaki güncel ge-
lişmelerden bahseden Prof. Dr. Mandal, 2018 yılında Ar-Ge
harcamalarının GSYH’ya oranının ilk kez yüzde 1’in üzerine
çıktığını belirtti. Tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı-
nın da 2018 yılında 172 bin 119 olduğunu kaydeden Prof. Dr.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...60
Powered by FlippingBook