TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 47

47
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
lgi Günü Düzenlendi
modelleri üzerinde durulduğunu, buradaki iki anahtar kav-
ramın nitelikli bilgi ve nitelikli insan olduğunu dile getirdi.
Stratejik yaklaşım kapsamında nitelikli insan kavramı ile ilgili
bilgiler veren Prof. Dr. Mandal, bu bağlamda başlatılan Ulus-
lararası Lider Araştırmacılar Programından ve Sanayi Doktora
Programından söz etti.
Uluslararası BilimTeknoloji Yenilik iş birliğinin artırılmasının
önemine de değinen TÜBİTAK Başkanımız, 2014-2019 yılları
arasında 817Türk ortağın yer aldığı, 573 başarılı projenin des-
teklendiğini bildirdi. 2014-2020 hedefinin, 960 Türk ortağın
yer aldığı 690 başarılı projenin desteklenmesi ve 360 Milyon
Avro fonun ülkemize kazandırılması olduğunu ifade etti.
EUREKA dâhil olmak üzere sanayimizin uluslararası Ar-Ge
proje yönelimlerinin desteklendiğini belirten Prof. Dr. Mandal,
TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Prog-
ramı kapsamında 552 projenin desteklendiğini, 2019 yılı sabit
fiyatlarıyla projelerin toplam bütçesinin 994 Milyon TL oldu-
ğunu ifade etti.
İş birliği çağında uluslararası bilgi üretiminin önemli imkân-
lar sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, “2014-2018 yıl-
ları arasında ülkemiz KOBİ’leri ve büyük firmaları 132 projede
yer aldı/alıyor. EUREKA ağı kapsamında oluşturulan uluslara-
rası iş birliklerine göre ön plana çıkan ilk 15 ülke arasındayız.
2014-2018 yılları arası proje ve destek miktarına bakıldığında,
çeşitli EUREKA araçları ulusal teknoloji önceliklerimizi des-
tekler niteliktedir. Kümeler bağlamında 49 proje, 74 milyon
Euro ile; network projeleri bağlamında 62 proje 35,3 milyon
Euro ile; Eurostars bağlamında 21 proje 10,5 Milyon Euro ile
desteklenmiştir” dedi. TÜBİTAK Başkanımız, birlikte üretime
dayalı iş birliğinin ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip ol-
duğunu belirterek sözlerine son verdi.
Çok sayıda KOBİ, büyük işletme ve üniversitenin katılımıy-
la gerçekleştirilen Bilgi Gününde EUREKA Programı, destek
mekanizmaları, başvuru süreçleri yenilenen EUREKA Seyahat
Desteği ve TEYDEB 1509 Programı anlatıldı. Programla ilgili
tanıtımların ardından, EUREKA programından yararlanmış
firmaların deneyimlerini paylaştıkları bir panel oturumu dü-
zenlendi.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...60
Powered by FlippingBook