TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BilimveToplumProjelerine İlgi Artıyor!
2019 yılı itibariyle, 4004, 4005ve4007BilimveToplumProjele-
rine başvuru sayısı geçtiğimiz yıla göre%24 oranında arttı!
Bilimi 7’den 77’ye herkese ulaştırmak isteyen tümbaşvuru sa-
hiplerine çok teşekkürler.
Başkanımız @ProfHasanMandal, Çin Bilimler Akademisi, Bilim
ve Kalkınma Enstitüsü (CASISD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mu
Rongping ile bir araya geldi. TÜBİTAK-CASISD iş birlikleri ve 2020
yılında yapılacak ortak çalıştay üzerinde görüşmelerde bulunul-
du.
Başkanımız @ProfHasanMandal, Çin’de düzenlenen ve ge-
leceğin ihtiyaçlarına yönelik fonlama eğilimlerinin ele alındığı
“Future Directions for Research Funding” konulu konferansa
katılarak, “Co-creation for a Shared Future-Perspectives from
TÜBİTAK”başlıklı sunum gerçekleştirdi.
Başkanımız @ProfHasanMandal, Çin Bilim ve Teknoloji Birliği
(CAST) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Xu Yanhao ile bir araya geldi.
TÜBİTAK-CAST iş birlikleri ve2020 yılındabilimve toplumalanın-
da yapılacakortak etkinlikler üzerindegörüşmelerdebulunuldu.
Başkanımız @ProfHasanMandal, Çin Ulusal Doğa Bilimleri
Vakfı (NSFC) Başkanı Prof. Li Jinghai ilebir arayagelerekTÜBİTAK-
NSFC olarak 2020 yılında açılacak çağrı planlaması üzerinde gö-
rüşmelerde bulundu.
2020 yılının ilk yarısında çağrıya çıkılacak!
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...60
Powered by FlippingBook