TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 49

49
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Kuveyt GDA’19 Fuarı’na Katıldı
BT Hizmetleri: Sunucu Yönetimi Rehberi Hazırlandı
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma
Merkezi (BİLGEM), Kuveyt Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı
himayelerinde düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fua-
rı’nda temsil edildi.
Fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB)
ile Savunma ve Havacılık İhracatçı Birliği (SSI) koordinasyonuy-
la katılan TÜBİTAK BİLGEM’in standı, Kuveyt’in askeri ve siyasi
isimlerinin yanında uluslararası alandan da binlerce kişi tarafın-
dan ziyaret edildi.
BüyükelçimizAyşeHilal SayanKoytakBİLGEMStandınıGezdi
Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak da
fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etti. Bu kapsamda BİLGEM
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli ile belirlenen
dijital kabiliyetler arasında yer alan Sunucu Yönetimi alanın-
da BT Hizmetleri: Sunucu Yönetimi Rehberi hazırlandı.
Ülkemiz koşul ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran,
uluslararası çalışmaları dikkate alan rehberler ile kurumla-
rın dijital olgunluğu ve çalışan yetkinliğinin arttırılması ve
bu sayede dijital kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kat-
kı sağlanması amaçlanıyor. Rehberlerde etkililik, etkinlik ve
standını da ziyaret eden Koytak, Türk resmi delegasyonunca
fuara katılan ülke delegasyonlarıyla yapılan görüşmelere katıl-
dı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit de BİLGEM standını ziyaret ederek
başarı dileklerinde bulundu.
GDA’19’da Kuveyt güvenlik güçlerinin farklı alanlardaki ihti-
yaçlarını karşılayanTürk savunma sanayisi firmalarının, ülkede-
ki iş birliği potansiyelini yeni projelerle geliştirip derinleştirmesi
amacıyla çalışmalar yapıldı ve fuar boyunca Türk milli standın-
da başta Kuveyt askeri yetkilileri olmak üzere katılımcılara sür-
dürülen teknolojilerle ilgili bilgi aktarılarak yeni iş birliği imkân-
ları masaya yatırıldı.
bilgi güvenliğine yönelik dikkate alınması önerilen unsur ve
alternatifler ile birlikte bilgi ve yönlendirmeler yer alıyor. YTE
tarafından hazırlanan İşletim Bakım Rehberi, Veri Merkezi
Rehberi, Kablosuz Ağların İşletimi ve Kullanımı, Aktif Dizin
Yönetimi Rehberi ve Dijital Kabiliyet Rehberleri kullanılarak
kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda eği-
tim ve rehberlik hizmeti sunuluyor.
Rehberlerin
‘den açık erişimi
sağlanıyor.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...60
Powered by FlippingBook