TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 41

41
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Ekosistem İçinde Üniversitelerin de Rolü Değişti”
Tekrarlanabilir araştırmanın önemine değinen TÜBİTAK
Başkanımız, bir yanda çığır açıcı araştırmalarla 10 yılların
ötesinin görülmeye çalışıldığını, bir yandan da araştırmanın
sonucunun, çıktısının hızlı bir şekilde görülmeye çalışıldığını
ifade etti. Sunumunda Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönü-
şümden bahseden Prof. Dr. Mandal, ekosistem içinde üni-
versitelerin rolünün de değiştiğine dikkat çekerek, gelinen
noktada iş birliğinden ziyade, birlikte iş yapma olgusunun
önemsendiğini ifade etti.
Dünya Ekonomik Forumunda dile getirilen küresel eğilim-
lerin sektör ve teknoloji odaklılıktan, çözüm odaklı uygulama
alanlarına evrildiğini belirten TÜBİTAK Başkanımız, ülkesel
olarak bakıldığında, 11. Kalkınma Planımız kapsamında daha
fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müref-
feh Türkiye hedefinin “Milli Teknoloji Hamlesi” ile ifade edildi-
ğini kaydetti.
“2018 Yılında Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya Oranı İlk
Kez Yüzde 1’in Üzerine Çıktı”
2018 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranının ilk kez
yüzde 1’in üzerine çıktığını, tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge per-
soneli sayısının da 2018 yılında 172 bin 119 olduğunu kayde-
den Prof. Dr. Mandal, doktora ve üstü tam zamanlı eşdeğer
Ar-Ge personel sayısının ise 34 bin 282 olduğunu ifade ede-
rek, geçmiş yıllarda bu ölçüm göstergesinin bulunmadığını
hatırlattı.
TÜİK’in 2018 yılı Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırma-
sından verileri katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Mandal, ülke-
mizin 2023 yılı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Hedeflerini anlattı.
Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya oranının 2017 yılında 0.96
iken, 2018 yılında bu rakamın 1,03 olduğunu belirten Prof. Dr.
Mandal, 2023 yılı hedefinin ise 1.8 olduğunu söyledi.
Ekosistempaydaşlarına yönelik Ar-Ge ve yenilik hedeflerine
değinen Prof. Dr. Mandal, erişilebilir hedeflerle ilerlediğimizi,
ilk kez planda yüksek teknoloji hedefi koyduğumuzu, SAYEM
ve 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programının yüksek
teknoloji hedefli açılmış programlar olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Kurulu bünyesinde yürütülen “Türkiye Teknoloji Alanı Önce-
liklendirme Çalışması” hakkında bilgi veren TÜBİTAK Başka-
nımız, çalışmanın tamamen etki ve yapılabilirlik odaklı oldu-
ğunu belirterek, Önceliklendirme Analizine tabi tutulan 27
teknoloji alanından ve sonuçlarından söz etti.
“Yeni TÜBİTAKStratejikYaklaşımındaki İki AnahtarKavram:
Nitelikli Bilgi veNitelikli İnsan”
Yeni TÜBİTAK Stratejik Yaklaşımı hakkında bilgi veren Prof.
Dr. Mandal, birlikte geliştirme ve hedef odaklı yeni iş birliği
modelleri üzerinde durulduğunu, buradaki iki anahtar kavra-
mın nitelikli bilgi ve nitelikli insan olduğunu dile getirdi. Yeni
TÜBİTAK’ın stratejik yaklaşımını Ar-Ge ve yenilik çıktılarına/et-
kilerine odaklanma, ulusal hedeflere odaklı çıktılar, çıktıların
toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşümü, nitelikli bilgi ve
nitelikli insan olarak açıklayan Prof. Dr. Mandal, SAYEM, Sana-
yi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Prog-
ramlarının nitelikli bilgi ve nitelikli insan bağlamında değer-
lendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanayi Doktora Programı
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...60
Powered by FlippingBook