TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan arasında ortak
bir Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması temeline dayanan,
bilim ve teknoloji geliştirme alanında bir ortak niyet beyanı
imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
ve Malezya, İran, Katar Devlet Başkanlarının katıldığı, Malezya
ev sahipliğinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi sırasında
imzalanan niyet beyanı ile Mükemmeliyet Merkezi kurulması
yolunda ilk adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Mükemme-
liyet Merkezinin bilgi ve teknoloji paylaşımı ve ülkelerimizde-
ki araştırmacıların serbestçe dolaşımını temin ederek, bilim
ve teknoloji gelişimine çok büyük katkılar sağlayacağını ifade
etti. Müslüman ülkelerdeki araştırma ve yenilik topluluklarının
entegrasyonu ve güç birliği yapılması adına önemli bir adım
olarak nitelendirilen Mükemmeliyet Merkezi ile katılımcı ülke-
lerin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemleri arasında bir köprü
kurulmuş oldu.
Mükemmeliyet Merkezinde ülkeleri temsilen, kamu-özel
ortaklıkları kurarak teknolojik yeterliliği ve kapasiteyi artırmayı
amaçlayan bir düşünce kuruluşu olan Malezya Yüksek Tekno-
loji için Sanayi-Hükümet Grubu (MIGHT), güçlü bir araştırma
altyapısıyla Endonezya için bilim, teknoloji ve yenilik politika-
ları üreten ve doğrudan Ar-Ge faaliyetleri yürüten Endonezya
Bilimler Enstitüsü (LIPI), Pakistan’da kimya ve biyoloji alanların-
da Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve uluslararası yetkinliğe sahip
Uluslararası Kimya ve Biyoloji Bilimleri Merkezi (ICCBS) ve ülke-
mizin en önde gelen fonlayıcı kuruluşu olan ve ülke öncelikleri
doğrultusunda Ar-Ge faaliyetleri yürüten Kurumumuz yer alı-
yor. Bu kurumlar Mükemmeliyet Merkezinde ülkelerini temsil
eden odak yapılar olsalar da, daima bir irtibat noktası görevi
üstlenerek ülkelerindeki diğer bilim ve teknoloji oluşumların
da Mükemmeliyet Merkezi ile oluşacak olan aktif işbirliği plat-
formunda yer alması için çabalayacaklar.
Kuala Lumpur Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen ve Malezya
Başbakanı Bilim Danışmanı Prof. Tan Sri Zakri Abdul Hamid ta-
rafından yönetilen hazırlık toplantısında MIGHT Başkanı Datuk
Dr. Mohd Yusoff Sulaiman, ICCBS Direktörü Prof. Dr. M. Iqbal
Choudhary, LIPI Direktörü Dr. Arthur Lelono ve Başkanımız
Prof. Dr. Hasan Mandal, Mükemmeliyet Merkezinin aktif bir iş-
birliği platformu haline getirilmesindeki süreçte takip edilecek
yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Katılımcı her
ülkenin önceliklerine göre belirlenecek olan çalışma alanların-
da, ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına çözüm oluşturacak olan
Mükemmeliyet Merkezi ile bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak
kapasite geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde somut bir
işbirliği zemini oluşturulması hedefleniyor. Mükemmeliyet
Merkezinin kurulması yolunda ilk temeli oluşturan bu ortak ni-
yet beyanı, Kuala Lumpur Zirvesi esnasında ülkemizi temsilen
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.
Mükemmeliyet Merkezi Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pa-
kistan ile Sınırlı Kalmayacak
Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye, Malezya, Endonezya ve
Pakistan ile sınırlı kalmaması, yakın gelecekte Müslüman nüfu-
sun çoğunlukta olduğubaşka ülkelerinde davet edilmesi plan-
lanıyor. Mükemmeliyet Merkezinin, üye ülkeler arasındaki da-
yanışmayı güçlendirerek ülkelerin teknolojik bağımsızlıklarını
güçlendirmelerine vesile olması ve ortak bilim insanı değişim
programları, ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri ve araştırma altya-
pılarına imkân sağlayacak bir platform haline gelmesi amaç-
lanıyor. Bu kapsamda Mükemmeliyet Merkezi ile hayata geçi-
rilecek olan somut işbirlikleri, her ülkenin uzun ve kısa vadeli
ortak problemlerine ve zorluklarına çözüm üretebilecek. Bilim,
teknoloji ve yenilik alanındaki bu işbirliklerinin devamlılığının
da sağlanması gerektiğine atıfta bulunan KurumBaşkanları, bu
konuda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
bağlılıklarını beyan ettiler. Müslüman ülkeler için katma değeri
yüksek ürün geliştirme kapasitesinin önemine dikkat çekerek,
Ar-Ge faaliyetlerinin bu amaçla toplumların inşasında ve ülke-
lerin sosyo-ekonomik gündemindeki önemi Niyet Beyanında
vurgulandı.
Kuala Lumpur Zirvesinin bir gün öncesinde Mükemmeliyet
Merkezi kurulması için gerçekleştirilen hazırlık toplantısında,
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, katılımcı ülkeler arasındaki
mevcut bilimsel ve teknolojik ikili işbirliklerinin de Mükemme-
liyet Merkezi ile kurulacak olan yeni işbirlikleri ile ilişkilendiril-
mesinin önemine değindi. Toplantıda ayrıca Mükemmeliyet
Merkezi kurulmasının Kuala Lumpur Zirvesinin amaçladığı
Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma ve güç birliğinin so-
mut bir çıktısı olma niteliği taşıdığı vurgulandı. Ülkelerin ge-
lişme sürecinde devamlılığı sağlama konusunda insan kay-
nağının önemine atıfta bulunulan toplantı esnasında Kurum
Başkanları Mükemmeliyet Merkezi ile kurulan işbirliği platfor-
munun insan kaynağını da geliştirerek ileriye taşıyacak bir me-
kanizma haline gelmesi için çalışacaklarını belirtti.
Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan Arasında Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...60
Powered by FlippingBook