TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 32

32
Bülten
2019
ARALIK
TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılı
TÜBİTAK, yarım asırı aşkın tarihinde, bilim ve teknolojinin
mihmandarlığında, ülkemizin teknolojik bağımsızlığının des-
teklenmesini sağlamak, kendi teknolojisini geliştirmesine ve
teknoloji tabanlı ürünlerin üretilmesine katkı vermek amacıy-
la yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurumolma yaklaşımını
benimsemektedir. Bu yaklaşım TÜBİTAK 2019-2023 Stratejik
Planı çerçevesinde tanımlanan temel değerlere dayanmak-
tadır. Stratejik Plan’da yer verilen 5 temel değerden birisi
“kapsayıcılık”tır. Ayrıca, Anayasanın 10. Maddesi gereğince
eşitlik hükümleri kurumumuzun araştırma faaliyetleri fonla-
ma, yapma ve yürütme süreçlerinin tümünde geçerlidir. Bu
bağlamda, kapsayıcı olma vasfı çerçevesinde TÜBİTAK tüm
faaliyetlerinde kadın-erkek araştırmacılar arasında dengenin
gözetilmesini önemsemektedir.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecine katkı ver-
mek amacıyla TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Alanının (ERA) ön-
celikleri ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) öncelikleri arasın-
daki uyumu gözetmektedir. Avrupa Araştırma Alanı’nın söz
konusu önceliklerinden birisi “ERA Priority 4 on Gender
Equality and Gender Mainstreaming in Research” olup, TÜ-
BİTAK tüm süreçlerinde bu konuya titizlikle yaklaşmaktadır.
Ayrıca, AB Çerçeve Programları’nın 2014-2020 dönemini kap-
sayan Ufuk2020 Programının ülke koordinasyonunu yürüten
TÜBİTAK, Ufuk2020 Programınınmevzuat hükümlerinden biri
olan araştırma ve yenilik faaliyetlerinde kadın-erkek eşitliğine
ilişkin tanımlanan 16. maddenin, uygulayıcısıdır.
Ülkemizin 11. Kalkınma Planı’nda, öngörülebilirliği yüksek
kamu politikalarıyla, fırsat eşitliğine dayalı, kolay erişilebilir ve
vatandaş odaklı kamu hizmetleri sunulmasının temel amaç-
lar arasında yer aldığı vurgulanmaktadır. TÜBİTAK, ilgili tüm
kesimlerin araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faali-
yetlerini desteklemeye, bilim insanlarının kendilerini geliştir-
melerine yönelik burs ve ödüller vermeye, toplumda araştır-
ma ve geliştirme farkındalığının artırılmasını temin etmeye,
uluslararası program ve işbirlikleri vasıtasıyla ülkemizin geli-
şimine katkı sağlamaya ve enstitüleri aracılığıyla dışa bağım-
lılığımızı azaltacak projeler yürütmeye verimli ve başarılı bir
şekilde devam etmektedir. Yürütmekte olduğu bu faaliyetler-
den faydalanan tüm kurum/kuruluşlar ve araştırmacılara yö-
nelik bilimsel mükemmeliyet ve/veya araştırma kalitesinin te-
minini gözetmek kaydıyla fırsat eşitliği oluşturulmasına özel
ihtimam göstermektedir.
TÜBİTAK, yukarıda bahsedilen yaklaşımını bir politika bel-
gesi ile daha somutlaştırmak ve uygulamalara yol gösterici
TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Ar tırılmasına Yönelik Politika İlkeleri Yayınlandı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...60
Powered by FlippingBook