TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 43

43
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
lendiğini ifade etti. TÜBİTAK akademik destekleri kapsamında
Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 2015-2018 yılları arasında 2.4
milyon bütçeli 9 Ar-Ge projesinin desteklendiğini belirten
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri kapsamında
Gaziantep’in 2002 yılında 1 projesinin 0,9 milyon TL oranında
desteklenirken, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle desteklenen proje
sayısının 14’e, destek miktarının 6,5 milyon TL’ye çıktığını söy-
ledi. Gaziantep’te 11 özel sektör Ar-Ge merkezi bulunduğunu
ifade eden TÜBİTAK Başkanımız, Sanayi Ar-Ge projeleri kap-
samındaki Gaziantep’e ait başarı öykülerinden de bahsetti.
Toplam ihracat miktarı sıralamasında illerimiz genelinde Ga-
ziantep’in 2018 yılında 6. Sırada yer aldığını kaydeden Prof.
Dr. Mandal, sürdürülebilir kalkınma için Gaziantep’te Ar-Ge ve
yenilik odaklı imkanlardan söz etti.
Hedef odaklı yaklaşımlar kapsamında, Ar-Ge süreçlerini
yönetmenin, Ar-Ge yapmaktan daha önemli hale geldiğini
vurgulayan TÜBİTAK Başkanımız, “Yapmak ve yönetmek aynı
değil. Yönetim yapısı bizim açımızdan iki ana kriterden biri”
diye konuştu.
Araştırmacıların, paydaşların ve kamunun ortak süreçler
kapsamındaki birlikte geliştirmesinin önemine işaret eden
Prof. Dr. Mandal, dünya genelinde en yenilikçi 100 kümede
odak alanların ön plana çıktığını, etki odaklı süreçlerin trans-
disipliner ve birlikte geliştirme kültürüne dayandığını, birlikte
üretime dayalı iş birliğinin, ortak geleceğimiz için kilit öneme
sahip olduğunu belirtti.
Uluslararası BilimTeknoloji Yenilik iş birliğinin artırılmasının
önemine de değinen TÜBİTAK Başkanımız, 2014-2019 yılla-
rı arasında 817 Türk ortağın yer aldığı, 573 başarılı projenin
desteklendiğini bildirdi. Prof. Dr. Mandal, 2014-2020 hedefi-
nin, 960 Türk ortağın yer aldığı 690 başarılı projenin destek-
lenmesi ve 360 Milyon Avro fonun ülkemize kazandırılması
olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mandal, 55 ülke ve 77 kurum ile
ikili bilimsel iş birliğimiz olduğunu belirtti.
TÜBİTAK Başkanımız Panel Yönetti
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, sunumunun ardından,
“Gaziantep Üniversiteleri Ar-Ge ve Yenilik Desteklerinden En
Etkin Şekilde Nasıl Yararlanabilir”konulu paneli yönetti. Pane-
le Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, SANKO
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İpek Yolu Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.
Daha sonra, “Destek Programları Kapsamında Üniversite
TÜBİTAK Buluşması Paneli” yapıldı. Panelde TÜBİTAK TEYDEB,
ARDEB, BİDEB, BİTO sunumları yapıldı, sorular yanıtlandı.
Gaziantep Sanayi Odası Meclis Salonunda, Ar-Ge ve Yenilik
Ekosisteminde Gaziantep Sanayisi – TÜBİTAK Buluşması ger-
çekleştirildi. Buluşmaya TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan
Mandal’ın yanı sıra, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı
Adil Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi katıldı.
4 Ocak 2020 Cumartesi günü ise, Gaziantep Üniversitesi
Seyirtepe Tesisinde, araştırmacılarımız ve özel sektör temsilci-
lerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümüretmek amacıyla,TÜBİTAK
ARDEB, TEYDEB, BİDEB ve BİTO yetkilileri ile yüz yüze görüş-
meler gerçekleştirildi.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...60
Powered by FlippingBook