TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın 1983 Yılında Kurduğu YİTAL Yeniden Yapılandırıldı
Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mik-
ro ve nano boyutlu aygıtlarla ilgili faaliyet göstermek ama-
cıyla, yüzde 51’i ASELSAN’a, yüzde 29’u TÜBİTAK’a ve yüzde
20’si Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ait olmak üzere “Yİ-
TAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanlı şirket ku-
ruldu. 17 milyon 462 bin 500 lira sermaye ile kuruluşu tescil
edilen YİTAL’in, ticari bir şirket olarak “güvenilir yarı-iletken
üretimevi” statüsünde yoluna devam etmesi hedefleniyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, şirketin TÜBİTAK
Gebze kampüsünde kurulacak fabrikasında, ilk aşamada
ülke için kritik öneme sahip teknolojilerdeki üretim pro-
seslerinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü ve dönüölçer/
ivmeölçerlerin, soğutmasız kızıl-ötesi detektörler, radar işa-
ret işleme devreleri ve milli mikroişlemcilerin üretilmesinin
planlandığını belirtti.
YİTAL’in 1983 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) kapsamında yarı iletken teknoloji alanlarında araştır-
ma yapmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ergin,
söz konusu laboratuvarın halen TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri
Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde faali-
yetlerine devam ettiğini anlattı.
Prof. Ergin, YİTAL’in, Türkiye’nin yarı iletken teknolojilerin-
de sahada kullanılmak üzere tümdevre üretimi yapılan tek
merkezi olduğuna dikkati çekerek, “800 metrekarelik labo-
ratuvarımız tümdevre üretimi için gerekli olan tümdevre
tasarımı, maske üretme, pul işleme, pul üzerinde test, kılıf-
lama, devre testi ve yaşlandırma süreçlerinin tümünün ger-
çekleştirilmesini sağlayan altyapıya sahip” diye konuştu.
YİTAL, TÜBİTAK Bünyesinde Bilimsel Faaliyetlerini Sürdü-
recek
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Ensti-
tüsünde (UEKAE) geliştirilen kripto cihazları milli algoritma
içeren kripto tümdevrelerinin, 1999 yılında ilk kez YİTAL’de
tasarlanıp Türkiye’de üretildiğini anımsatan Prof. Dr. Ergin,
“YİTAL tasarım ekibi, sayısal tümdevre tasarımındaki yoğun
tecrübesini ve güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kul-
lanarak, Türkiye’nin ilk Milli Akıllı Kart Tümdevresi’ni de ta-
sarladı ve tasarlanan tümdevreler kimlik kartların kullanıma
sunuldu” diye konuştu.
Prof. Dr. Ergin, Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) te-
mel mühimmatı olan Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ve
ATAK helikopterlerinde kullanılan Cirit gibi füze sistemleri-
nin arayıcı başlıklarında kullanılan yarı iletken detektörlerin,
YİTAL’de geliştirilen fotodedektör teknolojisiyle üretildiğini
ve bu sayede söz konusu dedektörlerin yerli üretimle savun-
ma sanayi firmalarının kullanımına sunulduğunu söyledi.
YİTAL’in TÜBİTAK bünyesinde bilimsel faaliyetlerine de-
vam edeceğine değinen Prof. Ergin, laboratuvarın yarı ilet-
ken teknolojilerdeki gelişmelere öncülük edeceğini ve bu
alandaki insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak artmasına
katkı sağlayacağını vurguladı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook