TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 12

12
Bülten
2017
KASIM
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Rusya Teknik Fizik Rus
Metroloji Enstitüsü ve Radyo Mühendisliği Kurumu (VNIIFTRI)
ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıylaMutabakat Zaptı imzaladı.
Rusya Teknik Fizik Rus Metroloji Enstitüsü ve Radyo Mühen-
disliği Kurumu ziyareti esnasında kayıt altına alınan “Mutaba-
kat Zaptı”na TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürü Dr.
Mustafa Çetintaş ile Rusya Teknik Fizik Rus Metroloji Enstitüsü
ve RadyoMühendisliği Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Sergey
I. Donchenko imza attı.
İmzalanan anlaşmayla iki Enstitü arasında; teknik destek ve
danışmanlık, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, misafir
araştırmacı değişimi, teknik bilgilerin, referans verilerinin, mal-
zeme ve yayınların temini, ortak seminerlere, çalıştaylara ve
eğitim kurslarına katılım konularına yönelik şartlar belirlendi.
“Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasının ardından VNIIFTRI
laboratuvarları ve alt yapısı ziyaret edilerek kurum yetkilileriy-
le karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İki kurum arasında
yapılması planlanan bilimsel ve teknolojik çalışmaların detay-
landırılarak aksiyon planlarının oluşturulması için VNIIFTRI yet-
kililerinin önümüzdeki aylarda TÜBİTAK UME ziyareti yapılması
konusunda da görüş birliği sağlandı.
Rusya Teknik Fizik Rus Metroloji Enstitüsü ve Radyo
Mühendisliği Kurumu ile Mutabakat Zaptı İmzalandı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), T.C. Bilim, Sanayi
VeTeknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Mü-
dürlüğü, Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü (IMBIH) bilimsel ve
yasal metrolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Mutaba-
kat Zaptı imzaladı.
BilimSanayi veTeknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizas-
yon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu ve TÜBİTAK UME
Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen
Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü ziyareti sırasında kayıt altına
alınan“Mutabakat Zaptı”na Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Ca-
muşcu, TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ve Bosna
Hersek Metroloji Enstitüsü Müdürü Zijad Džemić imza attı.
İmzalanan anlaşmayla başta medikal cihaz ve sistemler ol-
mak üzere ziraat ve çevre alanlarında Avrupa’da başlatılan
yasal metrolojik faaliyetlerin ülkemizde de oluşturularak ulus-
lararası izlenebilirliğinin pekiştirilmesi yönünde prensip kararı
alındı. Ayrıca bu alanlar öncelikli olmak üzere AB projelerinde
de ortak işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara
önümüzdeki yılın aksiyon planında yer verildi.
“Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasının ardından yerinde la-
boratuar incelemesi gerçekleştirilerek IMBIH yetkilileriyle karşı-
lıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan yapılan bu anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurt-
dışında muadili kuruluşlarla imzaladığı Mutabakat Zaptı sayısı
34’e yükselmiş oldu.
Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü ile Mutabakat Zaptı
Rusya Teknik Fizik Rus Metroloji Enstitüsü ve Radyo Mühendisliği Kurumu ile Mutabakat Zaptı İmzalandı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook