TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin başkanlığındaki
TÜBİTAK heyeti Kore’deki fonlayıcı kuruluşlar, araştırma mer-
kezleri ve araştırma üniversitelerini ziyaret ederek ikili temas-
larda bulundu. Kore Ulusal Araştırma Kurumu (NRF) Başkanı
Prof. Moo Je Cho’nun daveti üzerine gerçekleşen ziyarete, Tek-
noloji veYenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Önce-
likli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu Grup Koordinatörü
Turgut Kırcı ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UIDB) İkili
ve Çoklu İlişkiler Müdürü Dr. Zeynep Arzıman katıldı.
Kore’deki akademik araştırmalar konusunda ana fonlayıcı
kuruluş olan Kore Ulusal Araştırma Kurumu (NRF) ile 2004’dan
beri yürüyen ikili işbirliği programının içeriğinin konu odaklı ve
özel sektörü de kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde mu-
tabık kalındı. Kore’nin üniversite-özel sektör işbirliğinde insan
kaynağı sorununa ve akademik araştırmaların ticarileşmesine
yönelik yeni programları hakkında detaylı bilgi alındı. Ayrıca,
Küresel Perspektifte Bölgesel İşbirliği Stratejileri temalı NRF
Uluslararası Forumu’na katılım sağlandı.
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve beraberindeki heyetin, Kore
Teknoloji Geliştirme Enstitüsü’ne (KIAT) gerçekleştirdikleri zi-
yarette, 2018 yılında yoğunlaştırılması planlanan Türkiye-Kore
inovasyon işbirliği çalışmaları kapsamında, özellikle Eurostars
ve EUREKA programları özelinde Türk ve Koreli özel sektör
kuruluşlarının ortak başvuruda bulunmalarının daha fazla teş-
vik edilmesi yönünde aynı yıl bir promosyonel çağrı açılması
hususunda mutabık kalındı. Ayrıca, ikili işbirliği anlaşmamız
kapsamında özel sektör ve akademi birliktelikleri konusunda
yapılabilecekler üzerinde duruldu.
TÜBİTAK heyetinin Kore BilimveTeknoloji Enstitüsünü (KIST)
ziyareti esnasında TÜBİTAK – KIST İkili İşbirliği Mutabakat Zap-
tı yenilendi. Merkeze bağlı farklı alanlarda uzmanlaşmış sekiz
araştırma enstitüsünden Beyin Araştırmaları ile Robotik ve
Medya Enstitüleri ziyaret edilerek çalışmalar hakkında görüş-
meler gerçekleştirildi. Yenilenen Mutabakat Zaptı ile KIST ile
ülkemiz arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bir çalışma
gerçekleştirilmesinin yanı sıra, söz konusu araştırma merkezi
ile eşgüdüm halinde faaliyet gösteren Kore Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi’nde (UST) Kurumumuzca seçilerek önerilecek beş
Türk yüksek lisans ve doktora öğrencisi istihdam edilecek.
Kore Büyükelçimiz Arslan Hakan Okçal’ın da hazır bulundu-
ğu ziyaretler kapsamında, ülkenin önemli araştırma üniversite-
leri olan KAIST (Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) ve UNIST
(Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) de ziyaret edilerek
her seviyede işbirliği imkanları görüşüldü. Enerji, Çevre, Su ve
Sürdürülebilirlik Enstitüsü ile UyduTeknolojileri AraştırmaMer-
kezi hakkında bilgi alındı.
Otomotiv (Hyundai Motor), gemi inşaatı (Hyundai Heavy In-
dustries) ve petrokimya (SK Energy) şirketlerinin bulunduğu ve
Kore’nin endüstriyel başkenti olarak da adlandırılan Ulsan şeh-
rinde 2007 yılında kurulan UNIST ziyaretinde ise Nano Fabri-
kasyon Merkezi, Materyal Tanımlama Laboratuvarı ve 3D Baskı
Merkezi ziyaret edilerek işbirliği olanakları görüşüldü.
TÜBİTAK Heyeti Kore’de
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook