TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 8

8
Bülten
2017
KASIM
TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National
Research Fund – QNRF) işbirliğindeki ilk çağrı, “Siber Gü-
venlik” alanında açıldı. 4 Ekim 2017 - 8 Ocak 2018 tarihleri
arasında açık kalacak olan çağrı çerçevesinde büyük veri
ve bulut güvenliği ile mobil cihaz ve uygulamaların siber
tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji
geliştirme gibi konularda ortak projelerin desteklenmesi
planlanıyor.
Hem çağrının duyurulması için QNRF tarafınca düzen-
lenen “Açılış Etkinliği”ne katılmak, hem de Katar’daki
muadil kuruluşlarla görüşmek üzere, TÜBİTAK BİLGEM İş
Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu’nun da
katıldığı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğ-
lu başkanlığında bir heyet, Katar’daki ilgili kurum ve araş-
tırma merkezlerini ziyaret etti.
Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Ulaştırma ve İletişim Ba-
kanlığı, Katar Üniversitesi gibi kurumlardan üst düzey
katılımın olduğu açılış etkinliğinde Dr. Orkun Hasekioğlu
T ü r k i y e i l e K a t a r İ ş b i r l i ğ i n d e k i İ l k Ç a ğ r ı “ S i b e r G ü v e n l i k ” A l a n ı n d a A ç ı l d ı
Türkiye ile Katar İşbirliğindeki İlk Çağrı
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook