TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
bileceğini ifade etti.
Daha sonraki günlerde, Kurumumuz heyeti Katar Ulu-
sal Araştırma Fonu (QNRF), Katar Bilim ve Teknoloji Parkı
(QSTP), Katar Üniversitesi (QU), Hamad Bin Khalifa Üni-
versitesi altında görev yapmakta olan Katar Biyomedikal
Araştırma Enstitüsü (QBRI), Katar Bilgi İşlem Araştırma
Enstitüsü (QCRI) ve Katar Çevre ve Enerji Enstitüsü (QEE-
RI) ile görüşmeler gerçekleştirdi, olası işbirliği alanları ve
yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
ile Katar Vakfı (Qatar Foundation) Ar-Ge’den sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Dr. Hamad al-Ibrahim konuşmalar yaptılar.
Dr. Hasekioğlu konuşmasında günümüzde artık sadece
akademinin ya da sadece sanayinin olduğu işbirliklerinin
yetersiz kaldığına ve günümüz şartlarının ve problemle-
rinin bu ikisi arasında işbirlikleri oluşturmayı zorunlu hale
getirdiğine değindi. Dr. Al-Ibrahim ise bu çağrının sadece
bir başlangıç olduğunu, sektörler arası ortaklıkların bilim
ve teknoloji alanında daha büyük bir etki ve fayda yarata-
“Siber Güvenlik” Alanında Açıldı
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook