TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 6

6
Bülten
2017
KASIM
C i t i e s o f t h e F u t u r e 2 0 1 7 E t k i n l i ğ i B r ü k s e l ’ d e D ü z e n l e n d i
Geleceğin Şehirleri 2017 Etkinliği Brüksel’de Düzenlendi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Belçika’nın başkenti Brüksel’de “Cities of the Future
2017” isimli, uluslararası katılımlı bir proje pazarı etkinliği
gerçekleştirdi. Etkinliğin açılış konuşmaları TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ile Türkiye Cumhuriyeti Brüksel
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı tarafından ya-
pıldı. İlgili teknoloji alanlarında Türkiye ve AB arasındaki
mevcut işbirliklerini kuvvetlendirmeyi, yeni iş birliği fır-
satları yaratmayı ve Avrupa’daki başarılı proje sahiplerini
Türkiye’deki katılımcılarla buluşturmayı amaçlayan et-
kinlik kapsamında, Avrupa Komisyonu’ndan ilgili tekno-
loji alanlarının sorumlularının konuşmalarıyla başlayan
eş zamanlı çalıştaylarda, söz konusu teknolojik alanlar
özelinde Avrupalı ve Türk araştırmacılar proje önerileri
sundular. Ayrıca katılımcılar, karşılıklı iş birliği olanakları-
nı değerlendirmek ve proje önerilerini ayrıntılı tartışmak
amacıyla 500’ün üzerinde birebir görüşme yapma fırsatı
buldular.
Etkinlik, “Ufuk 2020 Programında Türkiye” Projesi Kap-
samında Düzenlendi
Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik öncesinde, aday ülkeleri ya-
pısal fonlara hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak
amacıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı
oluşturuldu. TÜBİTAK, IPA kapsamında, Türk araştırmacı-
ların ve sanayi temsilcilerinin, AB çerçeve programlarına
katılımını artırmak için “Ufuk 2020 Programı’nda Türkiye”
projesini yürüttü. TÜBİTAK, uluslararası katılımlı “Bilgi
Günü ve Proje Pazarı 2017” etkinliğini, söz konusu proje
kapsamında düzenledi.
Etkinliğe, Türkiye ve Avrupa’dan Döngüsel Ekonomi
(Circular Economy), Hammaddeler ve Su, Enerji Verimli
Binalar (Energy Efficient Buildings), Akıllı Enerji Sistemle-
ri ve Tüketiciler (Smart Energy Systems and Consumers),
Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler (Smart and Sustainab-
le Cities), Çevre Dostu Araçlar Girişimi (Green Vehicles),
Otonom Karayolu Ulaşımı (Automated Road Transport),
Büyümeye Yönelik Ulaşım (Mobility for Growth), Gele-
ceğin Fabrikaları (Factories of the Future), Sürdürülebilir
İşlem Endüstrileri (SPIRE) alanlarında uzman 300’e yakın
araştırmacı, akademisyen ve sanayi temsilcisi katıldı. Söz
konusu etkinlik, kapsadığı alanların Ufuk2020 Programı
içerisindeki toplam bütçe payının yaklaşık 20 milyar Avro
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye Araştır-
ma Alanı paydaşları için son derece önemlidir.
TÜBİTAK tarafından, Belçika’nın başkenti Brüksel’de uluslararası katılımlı “Bilgi Günü ve Proje Pazarı
2017” etkinliği düzenlendi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook