TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Yenilenebilir Enerjiye Dönük Politikalar” hakkında bilgi
paylaşımı yapılması ve Kore ile Türk şirketleri arasındaki
yatırım ve işbirliğinin arttırılması amacı ile “Kore-Türkiye
Yenilenebilir Enerji Semineri” düzenlendi.
Kore hükümetinin “Yenilenebilir Enerjiye Dönük Po-
litikaları” hakkında bilgi paylaşımı yapılması ve Kore ile
Türk şirketleri arasındaki yatırım ve işbirliğinin arttırılma-
sı amacıyla, İstanbul’da “Kore-Türkiye Yenilenebilir Enerji
Semineri” düzenlendi.
Seminere, Kore Başkonsolosu Cha Youngcheol ve TÜ-
BİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu öncülük etti.
TÜSSİDE, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
Milli Muharebe Uçağı Projesi çalışanları arasındaki etki-
leşimin arttırılması ve takım ruhunun güçlendirilmesi
amaçlarıyla uygulamalı öğrenme ve gelişim programı ta-
sarladı.
TÜSSİDE’de gerçekleştirilen programda çalışanlar ara-
sındaki işbirliği ve dayanışmanın arttırılması, kurum için-
de ortak dilin oluşturulması ve takım halinde ortak he-
Seminerde, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Kıdemli Proje Direktörü Başak Avcı, “Türkiye’de Yenilene-
bilir Enerji Sektöründeki Fırsatlar” konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Abdülkadir Balıkçı ise “Yenilenebilir Enerji” konusunda
Enstitüde yürütülen projeler ile ilgili detaylı bilgi aktardı.
Kore MOFA Uluslararası Enerji Güvenliği Bölümü Mü-
dürü Jae-Ha Choi, Kore’nin “Yenilenebilir Enerji Politikası,
Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal Enerji, Nükleer
Santral” konularında genel bilgilendirme yaptı. 20’yi aş-
kın Kore firmasının katıldığı seminer soru-cevap bölümü-
nün ardından sona erdi.
deflere ulaşma sürecinin etkin yürütülmesi konularında
outdoor atölye çalışmaları yapıldı.
Ar-Ge çalışanlarının zihnen güncel kalabilmeleri, merak
duygularını muhafaza edebilmeleri ve üretme heyecan-
larını diri tutabilmeleri gibi kazanımların da hedeflendiği
program kapsamında Türkiye’nin önde gelen davetli ko-
nuşmacıları ve AR-GE yöneticileri katılımcılarla deneyim-
lerini paylaştı.
Kore-Türkiye Yenilenebilir Enerji Semineri
TÜSSİDE’den TAİ Çalışanlarına Takım Ruhu Desteği
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook