TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rüldüğünün müjdesini verdi. Kurum olarak, özel sektörün
yenilikçi fikirlerini katma değer yaratacak şekilde destekle-
me misyonları olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gök, eskinin
bürokrasiye teşne ve etkinliğini yitirmiş yapısının yeni dö-
nem için oldukça yavaş kalacağını dile getirerek, “TEYDEB,
yepyeni bir bir programa dönüşecek. Doğrudan ticarileşme
sonucu Ar-Ge ürünlerine daha fazla destek sağlayacağız,
sanayicilere sunduğumuz destekleri etkinleştireceğiz” açık-
lamasını yaptı.
Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, şunları söy-
ledi: “Yakın zamanda OSBÜK olarak Sanayi Bakanımız Dr.
Faruk Özlü tarafından OSB’lerimizle birlikte ağırlandık. Bu
da gösteriyor ki; hükümetimiz ve bakanlığımız Ar-Ge ve ino-
vasyonun sahaya çıkmasına oldukça önem veriyor. Sanayici-
ler olarak atılım yapma zamanımız geldi. Artık başımızı öne
eğme vakti değil, katma değer üretmenin zamanıdır.” Sütcü,
Adana’nın Ar-Ge atağına kalkacağını, yakın süreçte 15 Ar-
Ge merkezi kurmak için de gerekli girişimleri sürdüreceğini
belirtti.
Türkiye’de son dönemde teknolojik gelişimi yükseltmek
adına verilen desteklerin artırıldığını söyleyen Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, güçlü üretimin
eskimiş ve geleneksel metotlarla yapılamayacağını söyledi.
Genç tasarımcılara Adana’da fırsat yaratıldığını ifade eden
Sözlü, “Bilişim çağına ayak uydurmak zorundayız. Bilişim
ve internet dünyayı küçülttü. Bizler hem kent, hem de ülke
ekonomisi için mücadele eden insanlar olarak inovasyon
çerçevesinde daha fazla bir araya geleceğiz’’ dedi.
TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye destekle-
rinden dolayı plaket takdim etti. Etkinliğe katılan TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şahin Gök, Growfide Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal, E-Glober Genel
Müdürü Orkan Aytulun, T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, Chicago
Türk Ticaret Merkezi BaşkanYardımcısı Vedat Matalon, Koca-
eli Sanayi Odası Meclis Üyesi Kadir Decdeli, Sanayi Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Şenol Aydın’a da plaket verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TÜBİ-
TAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek ve
davetliler, Ar-Ge firmalarınca açılan stantları gezerek, ürün-
ler hakkında bilgi aldılar.
ın Üçüncüsü Adana’da Gerçekleştirildi
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook