TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
PolyAnalytik firmasının CEO’su Amer Ebied, TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent öncülüğünde “Makromoleküler Karakte-
rizasyonda Son Gelişmeler” konu başlığı altında seminer
verdi. Seminere özel sektör temsilcilerinin yanı sıra TÜBİTAK
MAM Gıda Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Gen Mü-
hendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gebze Teknik Üniver-
sitesi gibi kurumlar katıldı.
Seminerde ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, gıda ve tarım,
petrokimya alanlarında yapılan örnek çalışmalar ve genel
yönetmeliklere yer verilerek, polimer, polisakkarit ve prote-
inlerde makromoleküler boyutta karakterizasyon için yapı-
lan yaygın testler ve bunların etkileri ile ilgili bilgi verildi.
Çin Bilimler Akademisi, Bilim ve Kalkınma Enstitüsü Baş-
kanı Pan Jiaofeng, beraberindeki heyet ile Kurumumuzu
ziyaret etti.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu tarafın-
dan kabul edilen Çin Heyeti ile iki ülke arasında gerçekleş-
tirilebilecek işbirlikleri üzerine görüşüldü. Daha önce müza-
kere edilmeye başlanmış olan taslak Mutabakat Zaptı’nın
yazışma yoluyla önümüzdeki günlerde imzalanmasına ka-
rar verildi. Ayrıca, farklı programlar kapsamında da, tematik
odaklı işbirlikleri, çalıştay ve çalışma ziyareti gibi etkinlikle-
rin gerçekleştirilebileceği ifade edildi.
TÜBİTAK MARTEK Öncülüğünde “Makromoleküler
Karakterizasyonda Son Gelişmeler” Semineri Gerçekleştirildi
Çin Bilimler Akademisi, Bilim ve Kalkınma
Enstitüsü Kurumumuzu Ziyaret Etti
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook