TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi OECD’ye Uyumlandırılıyor
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
(SAGEM) ile Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK
TÜSSİDE) işbirliğinde, 9 Mayıs 2017 tarihinde, “Sağlık He-
sapları Uyumlaştırma” projesi başlatıldı. Projede Acıbadem
Üniversitesi’nin Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi akademisyenleri de görev alıyor.
Proje ile Türkiye’nin uygulamakta olduğu OECD (Avrupa
Ekonomik İşbirliği Örgütü) 2000 Sağlık Hesapları Sisteminin,
güncelleştirilmiş ve genişletilmiş olan OECD 2011 Sağlık
Hesapları Sistemine uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Bu hedefe ulaşmak için Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin
paydaş kuruluşlarının katılımıyla Ankara’da açılış toplantısı
ile mevcut durum tespit ve öneri çalışmasının gerçekleşti-
rildiği bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın birinci gününde
projenin önde gelen paydaşları olan Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri OECD
Sağlık Hesapları Sistemi tablolarını ve Türkiye’nin mevcut
durumunu katılımcılarla paylaştı. Çalıştayın ikinci gününde
ise TÜBİTAK TÜSSİDE Ortak Akıl Platformu (OAP)® yöntemi
ile mevcut durum tespit ve öneri geliştirme çalışması yapıl-
dı. Çalıştaydan elde edilen çıktılar Türkiye’nin OECD 2011
Sağlık Hesapları Sistemine entegrasyonu için yapılması ge-
reken faaliyetlere yönelik oluşturulacak eylem planına katkı
sağlayacak.
TÜSSİDE, SAGEM ve Acıbadem Üniversitesi İşbirliği ile Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011
Sistemine Uyumlaştırılması Açılış Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook