TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 20

20
Bülten
2017
EKiM
S A N V E R P r o j e K a p a n ı ş T o p l a n t ı s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Mü-
dürlüğü tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM tarafın-
dan yürütülen “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin
Belirlenmesi Projesi (SANVER)” Kapanış Toplantısı Ankara’da
yapıldı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının, akademisyenle-
rin, sektör birlikleri/derneklerinin ve imalat sanayiinde faa-
liyet gösteren çeşitli sanayi tesisi temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantı, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yıl-
maz ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Mü-
dürü Dr. Selma Ayaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Genel Müdürlük olarak, üretimde verimliliğin artırılarak
enerji verimliliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıkları-
nı vurgulayan Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, çeşitli
projelerden de örnekler sundu. Yılmaz, bu kapsamda ger-
çekleştirilen “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Be-
lirlenmesi Projesi”nin önemine dikkat çekerek, bu projenin
ülkemizde daha önce örneği olmayan kapsamlı bir proje ol-
duğunu ve çıktılarının ülkemiz adına çok değerli olduğunu
ifade etti. Yılmaz, aynı zamanda, bu projenin kaynak verim-
liliği ve temiz üretim alanında ülkemizde gerçekleştirilecek
uygulamalara yol gösterici olacağını, çıktıların çeşitli politi-
kaların belirlenmesinde değerlendirileceğini belirtti.
Dr. Selma Ayaz ise, ülkemizde sanayileşme süreci devam
ederken, kaynak kullanımında verimlilik artışını sağlamak
ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için temiz
teknolojilerin uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu ve temiz
üretim çalışmalarının yaygınlaştırılması ile ciddi oranlarda
kaynak tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti. Dr. Ayaz, ima-
lat sanayinde her sektör kaynak kullanımı açısından farklılık-
lar gösterdiğinden ve ülkemiz kaynakları sınırlı olduğundan
kaynak verimliliği uygulamalarının sektörel alanda yapılma-
sının daha faydalı olacağını belirtti.
Toplantıda, Proje Koordinatörü Sanayi ve Teknoloji Uz-
manı Özlem Durmuş tarafından proje ile ilgili genel bir bil-
gilendirme yapılarak projenin amacı, kapsamı ve hedefleri
anlatıldı. Ayrıca dünyadaki benzer çalışmalardan örnekler
verildikten sonra Bakanlık olarak neden bu alana yönelik bir
proje tasarlandığı ifade edildi.
Daha sonra, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
SANVER Proje Kapanış T
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook