TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 32

32
Bülten
2017
EKiM
“Güvenilir Helal Gıda Uygunluk Değerlendirme Sistemi-
nin Kurulması Projesi” toplantısı, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr.
Orkun Hasekioğlu ve TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ön-
cülüğünde, MAM ve BİLGEM yetkilileri ve araştırmacılarının
katılımıyla, TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesinde yapıldı.
Toplantıda önce TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz TSE hak-
kında; sonra da TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu
TÜBİTAK ve TÜBİTAK MAM Enstitüleri hakkında bilgi verdi.
Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Canan Doğan proje detayları
hakkında sunum yaptı.
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü liderliğinde, Malzeme Ens-
titüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ve TÜ-
BİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Ens-
titüsü ortaklığında hazırlanan projeyle; beyan esasına göre
yapılan helal uygunluk değerlendirmesinin bilimsel verilere
dayalı olarak yapılabilmesi için gerekli olan yenilikçi ürün ve
teknolojilerin geliştirilmesi ve deney, gözetim ve muayene
hizmetlerinde standardizasyonun sağlandığı helal kriterlere
uygunluk değerlendirme sisteminin kurulması amaçlanıyor.
Proje kapsamında; TSE’nin ihtiyaçları doğrultusunda, helal
gıda belgelendirmelerindeki gözetim ve muayene hizmet-
lerinde kullanılmak üzere cihaz, kit, veri bankası, yenilebi-
lir markör, katkı maddesi üretim prosesi, referans malzeme
geliştirilerek ulusal bir gözlem ağı kurulacak. Geliştirilecek
çıktıların öncelikli olarak TSE kanalı ile ülkemizde ve sonra-
sında SMIIC aracılığı ile de tüm İslam ülkelerinde yaygınlaş-
tırılması hedefleniyor.
TÜBİTAK ve TSE İşbirliğinde
“Helal Gıda” Proje Toplantısı
T Ü B İ T A K v e T S E İ ş b i r l i ğ i n d e “ H e l a l G ı d a ” P r o j e T o p l a n t ı s ı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook