TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Konya Karaman Mersin Ticaret Koridorunun
Canlandırılması Projesinde Son Viraja Girildi
TÜBİTAK TÜSSİDE ile Konya Ovası Projesi İdaresi tarafından
yürütülmekte olan Konya-Karaman-Mersin aksı üzerinde tica-
retin canlandırılmasına yönelik gerçekleştirilen etüt çalışma-
sında ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyecek çalış-
malar gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar kapsamında saha araştırmaları ve çalıştay çalış-
ması ile birlikte bölge uzmanları ile buluşuldu. Bu çalışmalar
aracılığıyla, bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konuldu ve
sanayinin yaşamakta olduğu zorluklar tespit edildi.
Dış Pazar analizi kapsamında bölgenin ihracatta hangi pa-
zarlara odaklanması gerektiğine yönelik istatistiki analizler
gerçekleştirildi, dünya ticaretindeki sektör, ürün grupları ve
en yoğun ticareti bulunan ürünlerin trendleri izlendi, gelecek
vaad eden sektör ve ürünler tespit edildi. Ayrıca hemdünya ti-
caretindeki ürünlerin teknoloji seviyeleri, hemde ülke ve bölge
seviyesindeki üretimin teknoloji seviyeleri incelendi ve bölge
ile ilgili teknolojik dönüşümgerekliliği ortaya konuldu.
Hedef pazar ve hedef ürünler ile ilgili yeni nesil üretim böl-
geleri olan özel ekonomi bölgeleri ile ilgili değerlendirmeler
gerçekleştiriliyor, mekansal planlamaları üzerine çalışılıyor. Bu
bölgelerin etkin çalışabilmesi için bölgelere yönelik kavramsal
arka plan ve şirketlerin rekabet gücünü artırıcı maliyet düşürü-
cü stratejiler belirlendi ve uzmanlar ile uygulanabilirliği nokta-
sında görüş alış verişi devam ediyor.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook