TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Polonya Mer-
kez Ölçüler Bürosu (GUM) ile metrolojik işbirliğinin gelişti-
rilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı.
Polonya Merkez Ölçüler Bürosu (GUM) yetkililerinin TÜ-
BİTAK UME ziyaretleri sırasında kayıt altına alınan “Muta-
bakat Zaptı”na TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdü-
rü Dr. Mustafa Çetintaş ile GUM Başkanı Dr. Włodzimierz
Lewandowski imza attı. Mutabakat Zaptının imzalanması
için gerçekleştirilen ziyarete GUM Başkanı’nın yanı sıra
Başkan Yardımcısı Maciej Dobieszewski, Genel Müdür
Andrzej Hantz ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Marcin
Mikiel katıldı.
Polonya Merkez Ölçüler Bürosu’nun yeniden yapılandı-
rılması çalışmaları ve yeni bir yerleşkenin kurulması proje-
lerinde faydalı olması amacıyla TÜBİTAK UME’nin gelişimi,
idari ve mali yapılanması hakkında bilgilerin paylaşıldığı
ziyarette, Polonyalı yetkililere TÜBİTAK UME laboratuvarla-
rını inceleme olanağı da sunuldu.
İmzalanan anlaşmayla iki kurum arasında zaman ölçek-
lerinin gerçekleştirilmesi, optik saatler, zaman ölçeklerinin
karşılaştırmaları, zaman aralık ölçümleri gibi Zaman-Fre-
kans alanındaki ortak projeler, gürültü ölçümleri ve lazer
metrolojisi, kimyasal metroloji alanında ICP-OES ve ICP-MS
ile suda cıva tayinleri ve referans malzeme üretimi, Watt
Balance, Nanometroloji, optik cihazların geliştirilmesi ve
karşılıklı teknik personelin eğitimi konularına yönelik iş
birliği olanakları belirlendi.
Özellikle GUM Başkanı’nın ziyaret esnasında yaptığı su-
numda da atıfta bulunulan Türkiye ve Polonya arasındaki
600 yılı aşkın kesintisiz ve dostane diplomatik ilişkiler çer-
çevesinde Polonya Merkez Ölçüler Bürosu ile ileriye dönük
işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Öte yandan yapılan bu anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin
yurtdışında muadili kuruluşlarla imzaladığı Mutabakat
Zaptı sayısı 33’e yükselmiş oldu.
TÜBİTAK UME ile Polonya Merkez Ölçüler
Bürosu Mutabakat Zaptı İmzaladı
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook