TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 28

28
Bülten
2017
EKiM
T Ü S S İ D E T ü r k i y e ’ n i n E n B ü y ü k G i r i ş i m c i l i k E ğ i t i m l e r i P r o j e s i n i T a m a m l a d ı
TÜSSİDE Türkiye’nin En Büyük Girişimcilik
Eğitimleri Projesini Tamamladı
22 Şubat 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan, yürütücü-
lüğünü TÜBİTAK TÜSSİDE’nin yaptığı ve 15 bin katılımcının
uygulamalı eğitimler aldığı Liderlik, Girişimcilik ve Öğret-
menlik Projesi sona erdi.
Öğrencilerimize erken yaşta girişimci ruh ve kültürün ka-
zandırılması, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün
okullardan başlayarak topluma yaygınlaştırılması amaçla-
rıyla hayata geçirilen ve dört yıl süren proje kapsamında 15
bin meslek grubu öğretmeni ve idareciye 56 saatlik uygula-
malı girişimcilik ve liderlik eğitimleri verildi.
Projenin uygulama kısmının tamamlanmasını takip eden
dört ay boyunca girişimcilik, liderlik ve etkili öğretmenlik
eğitimlerinin süreç içinde ve sonunda bilimsel ölçütlere
göre değerlendirilmesiyle bir nihai rapor oluşturuldu ve
MEB yetkililerine teslim edildi.
Çalışma kapsamında yapılan etki ve kalıcılık analizlerin-
de proje eğitimlerine katılan öğretmenler ve yöneticilerle
eğitimlere katılmayan ancak eğitimlere katılanlarla benzer
nitelikte olan öğretmen ve yöneticilerin girişimcilik, lider-
lik ve etkili öğretmenlik öz-yeterliliklerinde anlamlı bir fark
olduğu sonucuna ulaşıldı. Projenin etkisi açısından yapılan
takip çalışmalarında ayrıca katılımcıların okul-çevre işbirli-
ğini esas alan, okulun ve yakın çevrenin AR-GE altyapısını
ve maddi imkanlarını güçlendiren, farkındalık oluşturmayı
amaçlayan, yenilikçi ve süreç odaklı çalışmalar yürüttükleri
de tespit edildi.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook