TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
tüsü’nden Proje Yöneticisi Dr. Şeyma Karahan tarafından alt
sektörlerin belirlenmesi, anket ve saha çalışmalarının yürü-
tülmesi aşamalarında izlenen yöntem anlatıldı. Devamında
ise Türkiye imalat sanayisinde seçili beş sektörden yola çı-
karak, ham madde, enerji ve su girdilerinde tahmin edilen
tasarruf potansiyelinin miktar ve parasal sonuçları sektör,
bölge ve Türkiye imalat sanayi düzeyinde katılımcılarla pay-
laşıldı.
Sonuçların paylaşılmasının ardından, Anadolu Üniversite-
si İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Danışmanı Doç.
Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından projede geliştirilen potansi-
yel tasarruf analiz metodolojisi hakkında detaylı bilgi verildi.
Doç. Dr. Kılıçaslan, örneklemin oluşturulması, ülkemizdeki
veri altyapısına ilişkin karşılaşılan güçlükler ve bu örneklem-
de yer alan işletmelere uygulanan ankete de değindi, he-
saplamalarda ulusal alanda özgün bir yöntemin tasarlanmış
olması sebebiyle projenin önemine dikkat çekti.
Toplantının son konuşmacısı TÜBİTAK MAM Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü’nden Recep Partal, “Çevresel Etki
Analizi Metodolojisi ve Sonuçları” başlıklı sunumunu ger-
çekleştirdi. Partal, “Çevresel Etki Analiz Metodolojisinin Ge-
liştirilme Aşamaları”nı aktardı. Doğrudan ve Dolaylı Çevresel
Etki Analizleri İle Eko-verimlilik Analizi Sonuçlarını paylaşan
Partal, enerji, hammadde ve suyun daha verimli kullanılma-
sı ile sağlanacak tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi
durumunda toplam çevresel etkide, senaryolara göre yüzde
14,4 ile yüzde 23,5 arasında bir azalma, eko-verimlilikte ise
yüzde 12 ile yüzde 25 arasında bir artış olabileceğini ifade
etti.
Proje kapsamında, Türkiye imalat sanayinde çeşitli çalış-
malar ile seçilmiş beş sektörden yola çıkılarak hammadde,
enerji ve su girdilerinin etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile
elde edilebilecek potansiyel tasarruf; sektör, bölge ve imalat
sanayi düzeyinde miktar ve parasal olarak tahmin edildi.
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlen-
mesi Projesi Özet Raporu, Sonuç Raporu ve Çevresel
Etki Analizi Raporuna,
.
html?sayfaId=fa6667a3-32b1-4d34-9f93-0f809109123e ile
ulaşılabilir.
plantısı Gerçekleştirildi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook