TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Mühendislik Odaları Bursa Şube Temsilcileri ile TÜBİTAK
BUTAL’ da tanıtım ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Ma-
kine, İnşaat, Gıda, Jeoloji Mühendislik oda temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; BUTAL’ın faaliyetleri ve
laboratuvar imkanları hakkında geniş bilgiler verildi, mev-
cut ve muhtemel işbirlikleri konularında karşılıklı görüş alış-
verişlerinde bulunuldu. Toplantı, BUTAL Laboratuvarlarının
gezilmesiyle sona erdi.
TÜBİTAK BUTAL’da, tüm çalışanlarına yönelik olarak üç ayrı
günde “TS EN ISO 9001, TS EN ISO Entegre Yönetim Sistemi
Gereklilikleri Eğitimi” düzenlendi.
Yönetim Standartlarının entegrasyonu için; Yüksek Seviye
Yapı(YSY) İle ilgili bilgi sahibi olmak; YSY’nin diğer yönetim
standartları ile birlikte nasıl kullanılabileceğini görmek; ISO
9001:2015’in gerekliliklerini öğrenmek; ISO 14001:2015’in
gerekliliklerini öğrenmek; Mevcut KYS ve ÇYS ‘nin BUTAL‘da
değişmesi gereken alanları belirlemek; Entegre yönetim
sisteminin gerekliliklerini tanıma konularının işlendiği eği-
timde, standartların BUTAL’da uygulama örneklerine de yer
verildi.
BUTAL’da TMMOB Mühendislik Odaları Bursa
Şube Temsilcileri ile İşbirliği Toplantısı
TÜBİTAK BUTAL’da TS EN ISO 9001,TS EN ISO 14001 Entegre
Yönetim Sistemi Gereklilikleri Eğitimi Düzenlendi
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook